يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰

گزارش تجمع اعتراضی به اعدام نوید افکاری ودرمخالفت با شکنجه و اعدام در شهر پاریس

۲۹ شهريور ۱۳۹۹

تصویربزرگی از زنده یاد نوید افکاری، همراه با جمله تاریخی وی چندی قبل از اعدام مبنی بر اینکه: "این ها طنابی برای دار زدن دارند، دنبال گردنی می گردند!" حالت خاصی به تجمع بخشیده بود، و توجه همگان، ازجمله فرانسوی ها و توریست های حاضر، را به شدت جلب می کرد.

درپی فراخوانی برای اعتراض به شکنجه و اعدام، و برای آزادی زندانیان سیاسی در عصرشنبه ۱۹ سپتامبر، گردهمائی اعتراضی ای درمیدان حقوق بشر - تروکادرو- در شهر پاریس برگزار شد. در این گردهمائی که بنا به دعوت سه تشکل دموکراتیک، انجمن زندانیان سیاسی و عقیدتی - پاریس و جمعیت کرد های مقیم فرانسه و هماهنگی ایرانیان – پاریس، دراعتراض به شکنجه و اعدام برگزارشده بود، بیش از دویست تن از ایرانیان ساکن پاریس، ازطیف های مختلف، شرکت کردند.

دراین فراخوان که خطاب به «هموطنان، محافل دموکرات وآزادیخواه ساکن فرانسه» منتشر شده بود آمده بودکه «کشورما ایران درشرایط بس حساسی بسرمی برد. رژیم جمهوری اسلامی هردم بیش ازگذشته در بحران فرو رفته و ... ترس ازخیزش توده های وسیع ومیایونیِ مردمِ به تنگ آمده برعلیه نظام حاکم، همه سران رژیم را فرا گرفته است. درمقابله با امواج عظیم نارضایتی وبرای تداوم عمرننگین نظام است که حکومتگران بیش ازگذشته به ابزارسرکوب و کشتارشریف ترین فرزندانِ مردم پناه برده اند ... تیغ تبعیض و سرکوب تمام اقشارکشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، و شهر ها و روستا ها را فراگرفته است ...».

دو شعار بزرگ «نه، به جمهوری اسلامی ایران» به زبان های فارسی و فرانسه، که بر روی دو پرچم رنگی نوشته شده بود، دربرابر حاضران در گردهمائی بر روی زمین پهن شده بود. پلاکارد ها، شعارها و تصاویر مختلفی که در چهارگوشه تجمع نصب شده بود به همراه متن هائی که در فواصل مختلف درگردهمائی به زبان فرانسه خوانده شد، همگی منعکس کننده خواست های شرکت کنندگان بود. تصویربزرگی از زنده یاد نوید افکاری، همراه با جمله تاریخی وی چندی قبل از اعدام مبنی بر اینکه: "این ها طنابی برای دار زدن دارند، دنبال گردنی می گردند!" حالت خاصی به تجمع بخشیده بود، و توجه همگان، ازجمله فرانسوی ها و توریست های حاضر، را به شدت جلب می کرد.

درگوشه ای دیگر تصویرها و اسامی همه زندانیان سیاسی، باعقاید و نظرگاه های مختلف، که حکم اعدام آنها در بیدادگاه های رژیم اسلامی صادر شده، قرارداشت. پلاکارد و دست نوشته های مختلفی به همراه عکس ها و اسامی زندانیان سیاسی، ازجمله خانم ها ستوده، محمدی، قلیان و جلیلیان و ... و آقایان عظیم زاده، عبدی و ... در دست شرکت کنندگان به چشم می خورد. فضای حاکم برگردهمائی درشرایطی که اعدام جنایتکارانه قهرمان کشتی نوید افکاری، صدورحکم اعدام برای شماردیگری از شریف ترین فرزندان مردم و نیز وضعیت سخت و جانفرسای زندانیان سیاسی بازتاب وسیعی درافکارعمومی جوامع اروپائی داشته است؛ تا بدان حد که سفرپیش بینی شده هفته اخیر ظریف نماینده سیاست خارجی حکومت ملاها به سه کشور اصلی اتحادیه اروپا ازسوی این سه کشور لغو شد، همدردی مردمان زیادی را بخود جلب می کرد.

در جریان گردهمائی، همزمان با خواندن متن هائی در زمینه محکومیت حکومت اسلامی و فریاد کردن خواست های حیاتی مبنی بر قطع شکنجه، لغوحکم غیر انسانی اعدام، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و رفع تبعیض میان شهروندان، حاضران در گردهمائی، گل های ازقبل آماده شده را به یاد نوید افکاری و به احترام همه قربانیان رژِیم جهل و جنایت و تبعیض اسلامی درپای تصویر بزرگ نوید قراردادند. این گردهمائی در وقت مقرر، ساعت ۱۷:۳۰، درفضائی آکنده از شور و تأثر پایان گرفت.

هیئت مسئولان برگزارکننده تظاهرات

شنبه۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ برابر با ۲۹ شهریور۱۳۹۹

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید