چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

حزب کمونیست اسپانیا بی رحمی پلیس در کلمبیا را محکوم می کند!

۲۸ شهريور ۱۳۹۹

حزب کمونیست اسپانیا این سرکوب سیستمی و خاموش دیکته شده از سوی دولت ملی کنونی کلمبیا را گزارش می کند. ما به یک تحقیق کامل فرا می خوانیم و درخواست می کنیم که عاملان سرکوب باید هر چه زودتر به دست عدالت سپرده شوند.

حزب کمونیست اسپانیا بی رحمی پلیس در کلمبیا را محکوم می کند!

پس از آن که مردی به نام خاویررودونز در حضانت پلیس کشته شده بود اعتراض های خشنی در بوگوتا (پایتخت کلمبیا)، فوران کرد. خاویر وکیل و پدر دو فرزند، در حالی که توسط افسران پلیس به زمین دوخته شده بود، بیش از دو دقیقه به تکرار با تفنگ بی حس کننده مورد شوک قرار می گرفت. این نمایش اندکی پس از آن که افسران پلیس به خاطر نزدن ماسک در ملا عام به آقای اوردونز نزدیک شدند رخ داد.

درست پس از مرگ او، هزاران کلمبیایی در اعتراض علیه خشونت پلیس به خیابان های پایتخت و اطراف آن ریخته بودند. حداقل 12 نفر دیگر کشته شدند و نزدیک به 400 نفر در اثر شلیک پلیس زخمی شدند. بیرون ریختن مردم ناشی از سال ها خشم علیه سوء استفاده ها و کشتن های معروف اعضا فارک، اعضا اتحادیه های کارگری و فعالان اجتماعی پس از موافقت نامه صلح در سال 2016 نیز بود.

حزب کمونیست اسپانیا این سرکوب سیستمی و خاموش دیکته شده از سوی دولت ملی کنونی کلمبیا را گزارش می کند. ما به یک تحقیق کامل فرا می خوانیم و درخواست می کنیم که عاملان سرکوب باید هر چه زودتر به دست عدالت سپرده شوند. این وضعیت خواستار پاسخی بین المللی است، به همین خاطر ما بی هیچ ابهامی بیرحمی پلیس را محکوم، و جامعه بین المللی و اتحادیه اروپایی را به محکوم کردن آن فرا می خوانیم.

http://www.solidnet.org/.galleries/documents/Colombia-en-.pdf

منبع: 
http://www.solidnet.org/.galleries/documents/Colombia-en-.pdf

افزودن دیدگاه جدید