يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰

اعدام نوید افکاری، جنایت آشکار جمهوری اسلامی!

۲۳ شهريور ۱۳۹۹

نوید افکاری چهرهای ناشناخته مانند بسیاری دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مرداد ۱۳۹۷ نبود، بلکه انتخابی آگاهانه از سوی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است تا با این اعدام بگوید حتی آوازهی بین المللی هم مانع کشتار معترضان نخواهد بود، به کشتار در خیابان نیز بسنده نخواهد شد، بلکه با بازداشتهای فلهای، شکنجههای جمعی، توهین و اعتراف گیریها و اعدام تکمیل خواهد شد.

اعدام نوید افکاری، جنایت آشکار جمهوری اسلامی!

امروز صبح با اعدام نوید افکاری ماشین کشتار جمهوری اسلامی قربانی دیگری گرفت. جلادان حکومت چند روز پیش نوید افکاری را همراه دو برادرش به مکان نامعلومی منتقل کردند و علیرغم اعتراض ورزشکاران بهنام جهان همانند اسطوره کشتی جهان مدوید، رئیس کمیته بینالمللی المپیک، مجامع حقوق بشری، خانوادههای اعدام شدگان و هشدارهای حقوقدانان در مورد مخدوش بودن پرونده، حکم اعدام نوید افکاری را سحرگاه امروز به اجرا گذاشتند. هر چند طی روزهای گذشته، موج وسیعی از درخواستها برای توقف حکم اعدام نوید افکاری در ایران و سراسر جهان راه افتاد، اما دستگاه آدمکشی جمهوری اسلامی، تصمیم جنایتکارانهی خود را علیرغم همهی درخواستها عملی کرد.

نوید افکاری قربانی ماشین پروندهسازی جمهوری اسلامی برای معترضان و مخالفان حکومت شد. سناریوی تکراری شکنجهی افراد، مجبور کردن آنها به اعترافات دروغ با زیر پا گذاشتن همهی اصول اخلاقی، همراه با تهدید خانواده، شکنجه و آزار بستگان، درهم ریختن مرزهای عاطفی و انسانی و مجازات و انتقام تا حد مرگ در این مورد هم به اجرا گذاشتهشد. دستگاه قضائی سرسپرده و برگمارده رهبر، بار دیگر وظیفهی خود را در تائید و تکمیل تجاوز آشکار ماشین سرکوب رژیم به حریم شهروندان بیگناه و صدور و احکام ظالمانه علیه آنان به نمایش گذاشت.

اعدام نوید افکاری با توجه به ویژگیهای پرونده او، تصمیمی سیاسی در بالاترین سطح حکومتی جمهوری اسلامی است و پیام آن تهدید آشکار علیه مردم ناراضی، منتقد و مخالف است که تظاهرات اعتراضی ضد حکومتی تحمل نخواهد شد. نوید افکاری چهرهای ناشناخته مانند بسیاری دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مرداد ۱۳۹۷ نبود، بلکه انتخابی آگاهانه از سوی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است تا با این اعدام بگوید حتی آوازهی بین المللی هم مانع کشتار معترضان نخواهد بود، به کشتار در خیابان نیز بسنده نخواهد شد، بلکه با بازداشتهای فلهای، شکنجههای جمعی، توهین و اعتراف گیریها و اعدام تکمیل خواهد شد. جمهوری اسلامی با اعدام این ورزشکار نام آشنای محیط ورزشی، دارای مدال قهرمانی و محبوب و مورد علاقه ی جوانان زادگاهش، پیام داد که تصمیم حکومت ادامهی خونریزی و کشتار است.

در جمهوری اسلامی فریادهای تظلمخواهی قربانیان سرکوب و شکنجه هرگز شنیده نمیشود. این رژیم همواره از اعدام برای حذف مخالفان، ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه استفاده کردهاست. پایههای این نظام بر کشتار و زندان بنا شده و صدور احکام اعدام علیه شهروندان کشور یکی از ابزارهای اصلی آن برای حفظ حکومت خود است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعدام نوید افکاری را جنایتی آشکار توسط جمهوری اسلامی می داند و آن را شدیدا محکوم میکند و به خانوادهی افکاری و جامعهی ورزشی ایران و همه کسانی که پرچم دادخواهی را علیه بیدادگران برافراشتند، صمیمانه تسلیت میگوید. صدور احکام اعدام علیه معترضان خیزش های مردمی دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ و اعتراضات متعاقب آن جزئی از برنامهی جمهوری اسلامی برای ارعاب مردم در شرائط دشوار کنونی است. ما سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشری را به اعتراض علیه اعدام نوید افکاری و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی و صدور احکام ظالمانه علیه معترضان و فعالان مدنی فرامیخوانیم و بر این باوریم که بدون مبارزهی همگانی علیه جمهوری اسلامی و فشار همه جانبه بر آن، بازداشت شدگان اعتراضات ۹۶ و ۹۸ آزاد نخواهند شد، اذیت و آزار خانوادههای قربانیان و سرکوب ها پایان نخواهد یافت و احکام اعدام علیه معترضان ملغی نخواهد گشت. موفقیت در این عرصه فقط از طریق دامن زدن به یک مبارزهی همه جانبه و متحدانه ممکن است.

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۲شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰

 

افزودن دیدگاه جدید