دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران، گرایش ها و آسیب‌ها

برنامه هشتم: سازمان اکثریت و سازمان راه کارگر

۱۴ شهريور ۱۳۹۹

میهمانان: محمدرضا شالگونی و مهدی فتاپور

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

برنامه ای از جلال ایجادی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید