سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

فروش قسطی کالا بە بازنشستگان نە کارگشا ست و نە بهبودی در قدرت خرید آنها ایجاد می کند!

۱۴ شهريور ۱۳۹۹

خبرنگار ایلنا کە این گزارش را نقل نمودە بە صرافت نیفتادە کە از این مدیر کل نجومی بگیر و شکم سیر کە حقوق اش را از صندوق کارگران و بازنشستگان می گیرد بپرسد: پدر بیامرز کسی کە آنقدر حقوق اش کم است کە نمی تواند شیر و تخم مرغ مورد نیاز روزانە اش را بصورت نقدی تهیە کند، برایش چە فرق می کند کە آنها را بە او نقد بفروشند یا نسیە؟

"محمد حسین صدر"مدیر عامل شرکت اطلاع رسان "داتک" اخیرا بە بازنشستگان مژدە دادە است کە خرید قسطی برای بازنشستگان تامین اجتماعی را ممکن کردە است و آنها می توانند از این بە بعد "بسیاری" از مایحتاج شان شان را با مراجعە بە فروشگاە های طرف قرارداد بصورت قسطی تهیە کنند!

بە عقیدە این مدیر مسئول در ادارە کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی طرح مذکور "گشایش فراوانی برای بازنشستگان "ایجاد خواهد کرد. جناب مدیر در ادامە حرف هایش از مستمری بگیران خواست : " برای تهیه کالاهای سوپرمارکتی خود، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد در سراسر کشور مراجعه کنند". یعنی در واقع آقای مدیر هم اطلاع دارد کە حقوق های بازنشستگان تامین اجتماعی آنقدر ناچیز است کە آنها نمی توانند با این حقوق حتی مایحتاج لبنی شان را از سوپر مارکتها خرید کنند!

"وی با بیان اینکه دریافت این خدمات، گشایش فراوانی را در زندگی مستمری‌بگیران ایجاد خواهد کرد، گفت: بازنشستگان می‌توانند برای تهیه کالاهای سوپرمارکتی خود، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد در سراسر کشور مراجعه کنند.

خبرگزاری ایلنا کە بە نقل از آقای صدر خبر این ابتکار بدیع و "کارگشا"ی را منتشر کرد نوشت: " صدر افزود: بازنشستگان این طرح، غیر از خرید کالاهای سوپر مارکتی، مشمول دریافت خدمات دیگری ازجمله؛ دندانپزشکی، گردشگری، کالای دیجیتال، لوازم خانگی، عینک و لنز و پوشاک نیز می‌شوند".

این یعنی اینکە بازنشستگان برای همە نیازهای اولیە شان باید بروند آنها را قسطی از فروشگاە های معینی کە طرف قرارداد تامین اجتماعی هستند خریداری کنند و احتمالا بهرەای هم بابت اقساط آن بە هزینە های شان افزودە خواهد شد. خبرنگار ایلنا کە این گزارش را نقل نمودە بە صرافت نیفتادە کە از این مدیر کل نجومی بگیر و شکم سیر کە حقوق اش را از صندوق کارگران و بازنشستگان می گیرد بپرسد: پدر بیامرز کسی کە آنقدر حقوق اش کم است کە نمی تواند شیر و تخم مرغ مورد نیاز روزانە اش را بصورت نقدی تهیە کند، برایش چە فرق می کند کە آنها را بە او نقد بفروشند یا نسیە؟و اگر بخشی از حقوق بازنشستگی اش را با این ابتکار پیشخور کند چگونە می تواند با بقیە حقوقی کە برایش باقی می ماند امورات زندگی اش را کە هنوز وام نگرفتە هم کمیت اش لنگ است سال بعد بگذراند؟ بالاخرە مگر نە این است کە سرماە بدهی شان را از حقوق شان کم می کنند! البتە جناب مدیر از روی نادانی نیست کە چنین طرح بدیع و "کارگشا"یی را تهیە و پیشنهاد فرمودەاند. غرض فرستادن بازنشستگان دنبال نخود سیاە اجناس قسطی است تا بلکە برای مدتی هم کە شدە آنها را سرگرم کند و لختی دست از اعتراض برای افزایش حقوق بازنشستگی شان بردارند.

با این همە این ترفند نمی تواند موجب فریب بازنشستگان فهیم و حق طلب و دست برداشتن آنها از حق خواهی شود. بر عکس آنها را بە این فکر می اندازد تا اعتراضات شان را گسترش دهند. تصمیم سازمان های بازنشستگان برای برگزاری تجمع در هفتە آیندە پاسخ بازنشستگان بە طرح های این چنینی است. بازنشستگان نباید فراموش کنند کە ادامە غارت دارایی های تامین اجتماعی توسط دولت و پرداخت نکردن بدهی های کلان دولت بە تامین اجتماعی و همچنین پرداخت نکردن حق بیمە کارگران شاغل توسط کارفرمایان صندوق تامین اجتماعی را بە افلاس می کشاند و تاوان آن را هم اکنون کارگران و بازنشستگان دارند پس می دهند. بهمین جهت مبارزە علیە غارتگران صندوق تامین اجتماعی درست بە اندازە مبارزە جهت افزایش حقوق های بازنشستگی اهمیت و رابطە ی جدایی ناپذیر دارند. هم از این روی لازم است این مسئلە نیز در مبارزات بازنشستگان و شاغلین جای شایستە خودش را پیدا کند. افزایش حقوق های بازنشستگی بدون توقف غارت سازمان تامین اجتماعی و خارج کردن مدیریت صندوق از دست دولت اگر ممکن نباشد بسیار دشوار می نماید.

 

 

.

.

 

افزودن دیدگاه جدید