يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨۲

۱۴ شهريور ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*فساد ستیزان واقعی زحمتکشان هستند نە امثال رئیسی! یادداشت- صادق کار

*
کوه بورس موش زایید – مراد رضایی

*
سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش نهم - ادوارد وبستر

*
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 7 - دنیس آرنولد – ترجمه گودرز

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید