سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

کمپین علیه خشونت ناموسی

۱۲ شهريور ۱۳۹۹

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار می کند.

سه شنبه ساعت ۱۸:۳۰ بوقت اروپای مرکزی و ساعت ۲۱ بوقت ایران

سخنران: خانم زهرا باقری شاد – روزنامه نگار، شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینتر سکشونالیتی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید