سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۷ شهريور ۱۳۹۹

اعتصابات گروە بزرگی از پالایشگاە ها و شرکت های پتروشیم در این هفتە نیز بە رغم همە فشارها، تهدیدات و سانسور خبری ادامە یافت و ٢٥ روزە شد. در این میان ترفندهای رنگارنگ کارفرمایان و مسئولین دولتی کە قصد دارند با ایجاد تفرقە در صفوف اعتصابیون و برخورد چندگانە با آنها بە اعتصابات پایان دهند نیز رە بە جایی نبردند.

٧٣ روزە شدن اعتصاب قهرمانانە کارگران حق طلب هفت تپە، ادامە تظاهرات پرستاران علیە کار شرکتی و دستمزدهای اندک، تداوم اعتصابات پالایشگاە ها، پتروشیمی ها و شروع اعتصابات درچند کارخانە دیگر، اعتصاب همزمان کارگران انبیە فنی راە آهن در چند منطقە مختلف کشور، اعتصاب و تجمع کارگران ذوب آهن اردبیل، نوبخت در محاصرە کارگران خشمگین کنتورسازی قزوین، تظاهرات معلمان قراردادی کرج مقابل مجلس، اعتراض کارگران پتروشیمی فارابی، تجمع اعتراضی کارگران پاکدشت مقابل فرمانداری، ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

 

 

٧٣ روز از اعتصاب هفت تپە گذشت

اعتصاب و مقاومت حق طلبانە کارگران مبارز و عدالتخواە هفت تپە در این هفتە نیز بە رغم همە تلاشها و ترفندهای جمیع اعتصاب شکنان، اختلاسگران و نمایندگان غارتگران اموال عمومی در نهاد های قدرت ادامە یافت و ٧٣ روزە شد. این اعتصاب در واقع بە یک کانون مجسم مبارزە طبقاتی و نماد آن در کشور تبدیل شدە است.

ادامە مقاومت دلیرانە کارگران هفت تپە بە رغم تحمیل گرسنگی بە خانوادە های آنها مدعیان مبارزە با فساد و عدالت خواهان دروغین امثال رئیسی را بە جایی کشاند کە باید می کشاند. بە سازش جناح های حکومتی و قربانی کردن کارگران بر سر یک سازش طبقاتی ننگین دیگر برای ادامە وضعیت موجود. نصایح روحانی و جهانگیری کە هر دوی شان رقیب را از "بالا بردن توقع مردم" حذرباش دادند و آزاد کردن حساب های امید اسدبیگی و نیمە کارە رها کردن محاکمە وی باردیگر با وضوح تمام ماهیت بە شدت ضد کارگری هر دو جریان حکومتی و زرگری بودن جنگ لفظی آنها علیە فساد را آشکارتر از پیش نمود. از همین روی بعد از این فعل و انفعالات دور از انتظار نیست کە فشار هماهنگ از هر دو دوسو بە کارگران برای درهم شکستن این کانون مقاومت طبقاتی در روزهای پیش رو تشدید شوند. بهمین جهت فعالین جنبش کارگری لازم است تلاش نمایند با برپایی اعتصابات گستردەتر در واحدهای تولیدی مختلف نقشە های جناح های حکومتی برای درهم شکستن کانون مقاومت کارگران در هفت تپە را بی اثر سازند.

ادامە اعتصابات کارگران پالایشگاە ها و پتروشیمی ها

اعتصابات گروە بزرگی از پالایشگاە ها و شرکت های پتروشیم در این هفتە نیز بە رغم همە فشارها، تهدیدات و سانسور خبری ادامە یافت و ٢٥ روزە شد. در این میان ترفندهای رنگارنگ کارفرمایان و مسئولین دولتی کە قصد دارند با ایجاد تفرقە در صفوف اعتصابیون و برخورد چندگانە با اعتصابیون بە اعتصابات پایان دهند نیز رە بە جایی نبردند. در پتروشیمی فارابی صاحب شرکت تلاش نمود با کسر کردن از مزایای مزدی کارگران آنها را بە خیال خود تنبیە کند کە با واکنش شدید کارگران روبرو شد. بر خلاف انتظارات مقامات دولتی کارگران در دە ها کارخانە و محل های کار از شهرداری ها گرفتە تا کارخانجات، معلمان و پرستاران نیز بە صفوف اعتصابات و اعتراضات پیوستند.

 

تداوم اعتراضات پرستاران بە رغم وعدە های مسئولین دولتی

در این هفتە نیزدر ادامە اعتراضات زنجیرەای پرستاران حق طلب صدها پرستار اصفهانی برای اعتراض بە خیابان آمدند تا نشان دهند همچنان روی گرفتن مطالبات شان تاکید دارند و خواستار عملی کردن آنها بویژە برچیدن بساط شرکتهای دلال و استخدام بی واسطە هستند. تظاهرات پرستاران اصفهانی درست چند روز بعد از وعدە استخدام ١٠ هزار پرستار شرکتی و پرداخت معوقات مزدی... توسط مسئولین وزارت بهداشت و درمان نشان داد کە پرستاران بە امتیازات جزئی تن نمی دهند و خواستار اجرای تمام و کمال مطالبات بر حق شان هستند. در هر حال همین مقدار عقب نشینی مسئولین دولتی نتیجە ادامە اعتراضات پرستاران و همبستگی و هم زبانی بین آنهاست. در واقع با دولت و کارفرمایان حریصی کە مرزی در استثمار و بە انقیاد کشاندن نیروی کار و زحمت نمی شناسند جز با زبان اعتصاب و مبارزە نمی توان سخن گفت. اعتصاب نە تنها برای گرفتن مطالبات بل کە جهت حفظ مطالبات بە دست آمدە در جمهوری اسلامی اهمیت تعیین کنندە دارد. خوشبختانە این واقعیت را نە تنها پرستاران بلکە همە مزدبگیران از کارگر سادە گرفتە تا معلم و کارمند بخوبی درک کردەاند.

تظاهرات معلمان قراردادی کرج در مقابل مجلس

در این هفتە نیز باردیگر عدە دیگری از معلمان قراردادی کرج در اعتراض بە بلاتکلیفی شرایط شغلی شان تظاهرات بر پا کردند. در هفتە های اخیر چندین تجمع مشابە از طرف معلمان قراردادی در شهرهای مختلف برگزار شدە اند. خواستە های اصلی این گروە از معلمان استخدام رسمی و برخوردار شدن از حقوق کامل معلمی است. گفتنی است کە متوسط سطح درآمد اکثر معلمان قراردادی کمتر از حداقل دستمزد رسمی است کە شورای عالی کار برای کارگران تصویب نمودە است. شرایط کاری معلمان قراردادی بسیار دشوار و از لحاظ بیمە نیز وضعیت خوبی ندارند چون تنها زمانی می توانند از دفترچە بیمە شان استفادە کنند کە سرکار باشند و حق بیمە از حقوق شآن کم شدە باشد. این در حالی است کە معلمان قراردادی اکثرا لیسانسیە و فوق لیسانس و در شغلشان ورزیدە هستند و بعضا بیش از ١٠ سال سابقە کار دارند.

ادامە اعتراضات کارگران راە آهن

اعتراضات و اعتصابات کارگران ابنیە فنی در تاسیسات راە آهن همچنان ادامە دارد و هفتەای نیست کە آنها در یک منطقە مبادرت بە اعتصاب و تجمع نکنند. کارگران ابنیە فنی راە آهن در کرج، کردان، هشتگرد، آبیک، زیاران و ورامین از روز شنبە اول شهریور دور تازەای از اعتصاب را آغاز کردند. مطالبات کارگران علاوە بر پرداخت معوقات مزدی، انحلال شرکت های پیمانکاری در راە آهن و استخدام مستقیم کارگران توسط شرکت راە آهن است. دولت و کارفرمایان کە در واقع از وجود شرکتهای پیمانکاری و دلالی نیروی کار سودهای مضاعف هنگفتی می برند با سرسختی از بقای پیمانکاران دفاع می کنند و حاضر بە اجابت مطالبات عادلانە کارگران نیستند. کارگران این شرکتها کە از ظلم و ستم کارفرمایان شان بە ستوە آمدەاند متقابلا هر روز کە می گذرد بیشتر بر خواستە انحلال پیمانکاری ها پای می فشارند. هم از این روست کە لغو کار پیمانی بە یک مطالبە سراسری در میان کلیە مزدبگیران فرا روئیدە است.

اعتصاب و تجمع کارگران ذوب آهن اردبیل استاندار را وادار بە واکنش نمود

اعتصاب و تجمع کارگران ذوب آهن اردبیل در این هفتە معاون استاندار را مجبور بە واکنش و تقلا نمود. مقامات استانداری کە تا کنون رویە مماشات با کارفرمای خاطی و بی تفاوتی در مقابل شکایات کارگران را دنبال میکردند ظاهرا رویە شان را تغییر دادند. معاون استاندار خبر از پرداخت حق بیمە کارگران تا پایان تیر ماە و قول پرداخت دستمزدهای معوقە طی روزهای آیندە را داد. شایان ذکر است کە بنا بە گفتە این مقام دولتی صاحب اصلی کارخانە آن را بە یک شرکت پیمانکار اجارە دادە است. یعنی در واقع کارخانە آنقدر ارزش اضافی تولید می کند کە جیب صاحب اصلی و پیمانکار را پر کند! با این حال کارگران کارخانە بایستی ماە ها گرسنگی بکشند و منتظر دریافت دستمزدهای ناچیزشان باقی بمانند!

نوبخت در محاصرە کارگران مبارز کنتورسازی قزوین

اعتراضات کارگران حق طلب و مبارز کنتور سازی قزوین نسبت بە پرداخت نشدن مطالبات و بیکار شدن شان در این هفتە نیز ادامە داشت. بهمین جهت بە محض ورود نوبخت از مدیران اقتصادی دولت روحانی و یکی از سرسخت ترین مدافعان اجرای سیاست های نئولیبرالی و عوامل وضعیت فلاکت بار زحمتکشان کارگران بیکار شدە کە از قربانیان سیاستهای دولت و حکومت هستند، نوبخت را در محاصرە گرفتند و گریبان او را تا گرفتن وعدە رسیدگی بە مطالبات شان رها نکردند.

اعتراض و تجمع کارگران و خانوادە هایشان در پاکدشت بە دلیل آمادە نشدن خانە هایی کە ١٨ سال در انتظار گرفتن آنها از تعاونی هستند ولی بە دلیل اختلاس مسئولین خانە ها ناتمام ماندەاند .تجمع و اعتراض کارگران شهرداری ها در آبادان و لالی از دیگر اعتراضات گزارش شدە این هفتە بودند. همچنین اعتراضات در میان بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت بە عدم افزایش حقوق های بازنشستگی و اجرای نامناسب همسان سازی بسیار وسیع و شایع است. مسئولین دولتی در این میان تلاش می کنند با دادن وعدەهای کاذب مانع خیابانی شدن اعتراض و نارضایتی شدید بازنشستگان شوند. تشکلهای بازنشستگی وابستە بە حکومت نیز با دودوزە بازی خاص خود و پیش کشیدن زمان پرداخت مبلغ افزودە تلاش می کنند اصل قضیە را کە همانا ناچیز بودن مبلغ افزایش حقوق است بە سایە ببرنند و اذهان را بە بیراهە ببرنند!

افزودن دیدگاه جدید