يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨۰

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* گشایشی در کار نیست، مردم را فریب می دهند! – یادداشت – صادق کار

*
سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش هفتم - میشله فورد

*
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ - بخش 5 - دنیس آرنولد – ترجمه از گودرز

*
راە دشوار مبارزە با خصوصی سازی! – صادق

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

افزودن دیدگاه جدید