يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ۷٨

۱۷ مرداد ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* سهم اتاق بازرگانی از سقوط ٦ دهک جمعیت بە زیر خط فقر کوچک نیست! یادداشت - صادق کار

* بورس مسکن، قطعه‌ای از پازل سردرگمی در زمینه‌ی مسکن- مراد رضایی

* سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب" - بخش پنجم - سالی رووِر –

* مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 3 - دنیس آرنولد - ترجمه از گودرز

* مبارزە مردم برای نان و آزادی را نمی توان با صدقە و" کمک مومنانە" متوقف نمود! – صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید