دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

علل افزایش اعتراضات کارگری به رغم وضعیت کرونایی

۰۲ مرداد ۱۳۹۹

علل افزایش اعتراضات کارگری به رغم وضعیت کرونایی

صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری خزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید