يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

طریق بحث اصلاحات و انقلاب

۲۶ تير ۱۳۹۹

طریق بحث اصلاحات و انقلاب

پدرام شهیار ،روزنامه نگار و فعال مستقل چپ

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید