چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

صدای اعتراض را علیه بیدادگری، سرکوب و اعدام رساتر نمائیم !فایل صوتی

۰۷ تير ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری