جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

به مناسبت بکصدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران

۲۸ خرداد ۱۳۹۹

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند!

سخنرانان: بهزاد کریمی - سیروس مددی - دنیز ایشچی

 

قسمت اول-

قسمت دوم-

قسمت سوم-

قسمت چهارم-

 

 

 

بخش: 

دیدگاه‌ها

درهمین چندروزچندان اطلاعات بکرودست اول مطرح شد که شوری برانگیخت هم راجع به حزب کمونیست وهم راجع به انشعاب .خوب تمام این دوموضوع را دردوفایل اگرگردآوری شودودرآرشیو یاکتابخانه دراختیارقرارگیردآنوقت کلی اسنادمرجع داریم وحیف وصد حیف که گردآوری نمیشود.ومسئله دیگردرباره اولین انشعاب چه اقلیت وچه اکثریت موجی به آن بزرگی ازهواداری مردم رادو منشعب قدرش راندانستند.اگرهمین هوادران رابه هرقیمتی نگاه میداشتندحتی اگرشده با کمترین تماس تا امنیت حفظ شوداکنون خیل عظیمی ازهواداران آبدیده داشتندکه آنها هم به نوبه خوددرساده ترین شکل که همان ارتباط ساده بامردم باشد چه درتاکسی یااتوبوس یا حتی یک خریدازمغازه ویادرنشست های خانوادگی ویا محل کارهرکدام بلندگویی بودندکه هزارباربهترازرسانه ها کارمیکرد.اشتباه آنجا بودوممکن است بازهم باشدکه حزبی نفوذتوده ای پیداکندوبلافاصله باحکومت سرشاخ شود.نه نفوذتوده ای پیداکنید توده مردم راآگاهانه روانه خیابان کنیدآنگاه ببینیم کدام حکومت میتواندجلودارباشد.ودرآحرهم این توده مردم است که قراراست چیزی راعوض کنند.پس درسی باشدبرای آینده که هرچه درمردم نفوذداشته باشیم بایدبه دیدقیمتی ترین چیزها به آن نگاه کنیم .وتمام هنرمان این باشدکه به هیچ قیمتی این اتصال به مردم راازدست ندهیم .
0

بزرگواران فایل صوتی رابرای دانلودنگذاشتیدمنتظریم ودیگراینکه بوقت ایران خیلی دیراست ده ونیم شب شروعش بوداگرلطف کنیدبوقت ایران هشت هشت ونیم باشدبسیارسپاسگزارمیشوم .درنهایت عرض خسته نباشیدبرای تلاش های صاذقانه وصمیمانه رفع مشکلات جامعه.پیروزباشید
0

افزودن دیدگاه جدید