دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 71

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*
ایران در مسیر رشد اقتصادی یا رشد فلاکت؟ - مراد رضایی

* کارگران و پناهندگان افغانستانی را قربانی اختلافات تان با دولت افغانستان نکنید! - صادق کار

* حداقل بازده –دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش هفتم

بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا"

جواَن پوبلت دانشگاه هاوایی زمستان 2020 ترجمه گودرز

* طرح کلی تاریخ کار - بخش شانزدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

* خودکشی، سهم کارگران هویزە از ثروت ملی! – صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید