چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

صد سال مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم در ایران فایل صوتی

در بزرگداشت صدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری