شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰

جهان پس از کرونا!

۳۱ فروردين ۱۳۹۹

برنامه ای از گروه کار پالتاک: شنبه ۲٥ آپریل ۲۰۲۰

سخنرانان: بهروز بیات – کارشناس مسائل هسته ای؛

بهروز خلیق – عضو هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

دکتر علی اکبر مهدی – استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

قسمت اول: 

قسمت دوم: 

قسمت سوم: 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید