جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

از خانە تا کارخانە، ازدانشگاە وخیابان تا زندان سنگر مقاومت علیە رژیم گستردە است!

یادداشت

۰۷ دی‌ ۱۳۹۸

خیابان را بفرض اینکە با زور اسلحە از مردم بگیرند، مردم راە های مناسب دیگری را برای ادامە اعتراضآت شان پیدا خواهند کرد. رژیمی کە دیگر نە مشروعیت مردمی و نە حتا مشروعیت دینی دارد و فساد و ناکارآمدی بر آن چیرە شدە دیگر جز سرکوب کە آن هم بواسطە فقدان مالی در معرض از دست رفتن قرار دارد، نمی تواند مدت زیادی در مقابل مردم مبارز بە جان آمدە مقاومت کند.

در چهلمین روز کشتار بربرمنشانە جوانان سلحشور و آزادیخواە، ایران یک پارچە اعتراض و مقاومت علیە جنایتکاران حاکم شد. در همە جا پرچم مقاومت مبارزان مصمم برای خلع قدرت نامشروع حاکمان فاسد و ناکارآمد و ارازل و اوباشان جیرە خواراشآن برافراشتە است.

ازخانە تا کارخانە، از کارخانە تا خیابان و مدارس و دانشگاە ها و تا زندانها و شکنجە خانە ها سنگرها گستردە شدەاند. همە جا فریاد حق خواهی بلند است. ترس مردم از سرکوب از میان رفتە و ترس از دست دادن قدرت از میان مردم بە درون حکومت منتقل شدە است. ترس در میان سرگردگان رژیم آشکارتر از آن است کە از چشم مردم بتوانند پنهانش کنند. در میان بخشهایی از هواداران رژیم غوغای بر پاست. عدەای از آنها بە افشای جنایات رهبر و دیگر سردمداران حکومت روی آوردەاند و در حال جداکردن حساب خود از حکومت برآمدەاند. دستەای دیگر مشغول نصحیت رژیم بە تغییر رویە در مقابل مردم هستند، عدە دیگری بر طبل سرکوب می کوبند و در خیابان ها و زندانها مشغول کشتار و شکنجە مبارزان در بند هستند. با این همە مقاومت و مبارزات مردم همچنان ادامە دارد و در حال دامن گرفتن است و اتوریتە خامنەای حتا در میان لایحە هایی از رژیم از بین رفتە و کمتر کسی را در میان حکومتی ها می توان سراغ گرفت کە آشکارا از مواضع جنون آمیز وی حمایت کند. بر عکس حملات بە وی بدون نام بردن از او در میان وابستگان بە حکومت روز افزون است. تنها بخشی از سرداران ماجراجوی سپاە و روحانیت سراپا آلودە بە فساد، امثال مصباح یزدی و جنتی هستند کە هنوز بطور علنی از جنایات او و سرکوب مردم حمایت می کنند.

امروز با وجود اینکە همە دستگاە سرکوب برای جلوگیری از برگزاری مراسم چهلمین روز جان باختگان راە آزادی میهن بسیج شدە بودند، مردم روز جانباختگان خیزش تحول ساز آبان را با شرکت در مراسم مختلف شعاربرگزار کردند. شعار مرگ بر دیکتاتور امروز بار دیگر در کشور طنین انداز شد و مردم پیام اعتراضات شان را بدین گونە بگوش خامنەای و مزدوران اش رساندند.

در برخی شهرها مانند اصفهان با وجود قرق خیابانها توسط ماموران امنیتی، مغازە داران مغازە هایشان را تعطیل کردند، در سنندج و تعداد دیگری از شهرهای کردستان حکومت نظامی اعلام نشدە برقرار کردند. در زندان ٨ تن از زنان دلیر و مبارز از جملە نرگس محمدی کە سابقە درخشانی در مبارزات سالهای اخیر دارند بە دلیل برپایس ی اعتصاب اعتراضی نسبت بە کشتار جوانان مبارز جان باختە و اعلام همبستگی با خانوادە های آنها در زندان برای شکستن اعتصاب شان تحت فشآر شدید زندان بانان قرار گرفتند. خانم نرگس محمدی یکی از مبارزان سرشناس و دلیر کە مقاومت اش در زندان ها مورد تحسین مردم است، برای در هم شکستن اعتصاب زنان مبارز زندانی، توسط رئیس زندان مضروب و بە زندان زنجان منتقل شد. ماموران اطلاعات سپاە برای جلوگیری از انجام مراسم خانوادە پویا بختیاری، در گورستان بی بی سکینه ی کرج از آوردن هیلی کۆپتر برای سرکوب هم کوتاهی نکردند. در شوش کارگران مبارز و عدالتخواە هفت تپە کە سالهاست خود تحت سرکوب شدید قرار دارند، بار دیگر مراتب همبستگی شان با خانوادە های جانباختگان در ٥ دی را با صدور اعلامیەای اعلام نمودند. ٩ تشکل صنفی کارگری در دوم دی ماە نیزاقدام مشابەای نمودند. در طول ٤٠ روز گذشتە دەها تشکل سندیکایی، مدنی و فرهنگی مختلف نیز با صدور بیانیە های اعتراضی کشتار جنایتکارانە مردم بە فرمان خامنەای و هم دستی روحانی با این جنایت را محکوم و با خانوادە های جانباختگان اعلام همدری و همبستگی کردە اند.

شکست حکومت برای جلوگیری از اعتراضات مردمی در چهلمین روز عزیز داشت یاد جانباختگان با وجود مسدود کردن اینترنت، سانسور رسانەها و گسیل هزاران مامور سرکوب و انواع تهدیدات، نشان داد کە این بار برخلاف دفعات گذشتە خیزش مردم را با هیچ وسیلەای نمی توان شکست داد. افشای کشتە شدن ١٥٠٠ نفر از مردم بە فرمان خامنەای چنان موجی از خشم و نفرت از وی و دیگر سردمداران حکومت در میان مردم بوجود آورد کە در تصور آنها نمی گنجید. افشای ابعاد این جنایت در آستانە چهلمین روز جانباختگان راە آزادی و عدالت بجای اینکە موجب ترس و خانە نشین شدن مردم و خانودەهای جان باختگان گردد محرکی شد جهت طغیان مردم خشمگین و روانە شدن آنها بسوی محلهای برگزاری مراسم در شهرهای مختلف کشور. امروز گروهی از هنرمندان و فرهیختگان جامعە کە قبلا نیز با صدور بیانیە های مشترک بە کشتار مردم بی سلاح و حق طلب اعتراض نمودە بودند، گام دیگری بە پیش نهادند و بی مهابا از پیامدهای آن در برخی مراسم ها کە بە دعوت خانوادە های جان باختگان برگزار شد شرکت نمودند. حالا دیگر با اطمینان می توان گفت اعتراضات از لحاظ اجتماعێ طی همین ٤٠ روز با سرعت شگرفی گسترش پیدا نمودە. اینک کارگر و معلم، دانشجو و هنرمند، نویسندە و وکیل و دانش آموز، بیکار و شاغل، مرکز نشین و حاشیە نشین، دوش بە دوش هم علیە حکومت فاسد و جنایتکار وارد کارزاری جانانە شدەاند. همە ابعاد اعتراضات امروز بە دلیل قطع اینترنت و سانسور شدید رسانەهای داخل کشور گزارش نشدە است، با این همە از گزارشات تاکنونی کە بە بیرون درز کردە اند مشخص می شود کە ابعاد اعتراضات گستردە، مقاومت تظاهر کنندگان استوارتر از گذشتە و شکست و نا امیدی در میان عامران و عاملان سرکوب بسی بیشتر شدە است. تردیدی نباید داشت کە تفرقە در میان جریانات حکومتی در اثر همایش های دلیرانە امروز مردم بیشتر خواهد شد. امروز نیز شمار زیادی از مردم شرکت کنندە در اجتماعات اعتراضی بازداشت شدند، با این حال این بازداشتها نیز مردم را از ادامە خیزش بە اشکال متنوع باز نخواهد داشت. خیابان را بفرض اینکە با زور اسلحە از مردم بگیرند، مردم راە های مناسب دیگری را برای ادامە اعتراضآت شان پیدا خواهند کرد. رژیمی کە دیگر نە مشروعیت مردمی و نە حتا مشروعیت دینی دارد و فساد و ناکارآمدی بر آن چیرە شدە دیگر جز سرکوب کە آن هم بواسطە فقدان مالی در معرض از دست رفتن قرار دارد، نمی تواند مدت زیادی در مقابل مردم مبارز بە جان آمدە مقاومت کند.

افزودن دیدگاه جدید