چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

صدور احکام زندان برای کارگران هفت تپە را محکوم می کنیم!

۲۴ آذر ۱۳۹۸

همە دست بە دست هم متحدانە برای آزادی کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامە نگاران و فعالین مدنی و سیاسی زندانی و بازداشت شدگان خیزش آبان ماە مبارزە کنیم!

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری