چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

وظیفه خطیر همگانی در قبال زندانیان سیاسی

هم میهنان!

۱۲ آذر ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری