جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

مقاومت، همبستگی و هم گرایی، ارمغان خیزش سراسری!

یادداشت

۰۹ آذر ۱۳۹۸

خیزش سراسری تا کنون بە رغم سرکوب مسلحانە آن توسط حکومت، چند ارمغان و دستآورد بسیار مهم برای مردم ایران داشتە است. تثبیت جنبش اجتماعی دی ماە ٩٦ بە مثابە جنبشی بکلی مستقل از جناح های حکومتی و مبری از دخالت های خارجی، تقویت همبستگی، همگرایی و مقاومت در میان مردم! این چهار عامل شاخص ترین دستاوردهای خیزش آبان ماە و از عوامل پایداری و نیرومند ماندن خود این خیزش هستند.

با وجود گذشت دو هفتە از شروع اعتراضات مردم علیە گرانی بنزین و بە رغم ادعای سرکوب کامل این خیزش مردمی سراسری، در حالی کە همچنان حالت فوق العادە امنیتی بر فضای کشور سنگینی می کند و زندان ها پر از زنان و دختران برومندی است کە بخاطر شرکت در خیزش علیە حکومت دستگیر شدەاند و سرکردگان حکومت از زدن هیچ اتهامی بر شرکت کنندگان در خیزش پرهیز نمی کنند، اما شواهد متعددی حکایت از آن دارند کە جامعە در حال مقاومت در مقابل سرکوب وحشیانە معترضین توسط جنایتکاران حاکم است. جو جامعە پس از کشتار صدها تن از مردم کە اکثرشان جوانان برخاستە از میان زحمتکشان مناطق فقیر شهرها هستند، بە نظر می رسد مرعوب نشدە و مقاومت در مقابل سرکوبگران و همدلی با معترضین بسی گستردە تر از زمان پس از سرکوب جنبش دی ماە ٩٦ است. وجود این مقاومت و تفاوتها با دی ٩٦ را می توان در همە جای کشور دید. مردم نە تنها مرعوب نشدەاند، بلکە از حکومت و رفتار آن با معترضین در خشم اند. در شهرهای مانند شیراز، کرمانشاە، اصفهان، شهریار. اهواز، بهبهان و مناطق فقیر نشین جنوب تهران، تنها نشانی کە از تسلط حکومت بجای ماندە وجود نیروهای امنیتی و اوباشان لباس شخصی است کە در بیرحمی و قساوت دست فاشیستها و داعشی ها را از پشت بستەاند. سخنرانی های خامنەای و روحانی و امامان جمعە، در خصوص ماهیت و منشاء این خیزش و اتهامات دروغی کە علیە مردم شرکت کنندە در آن می زنند، مورد نفرت مردم قرار دارد. در روزنامە ها کارشناسان اقتصادی و جامعە شناسان تصویری از رویدادها و تصمیم بە گران کردن بنزین ارائە می دهند کە آشکارا در تقابل با تفاسیر خامنەای. روحانی و امامان جمعە دارند. عوامل سرکوب کە خوب از وجود این مقاومت و روحیە مردم اطلاع دارند، با درست کردن داستانهای عجیب و غریب سعی می کنند روحیە همبستگی کم سابقە و سمپاتی نسبت بە خیزش کنندگان را تضعیف کنند. وزیر کشور تظاهرکنندگان را بە داشتن تیربار و سنگر بندی متهم می کند. سخنگوی دولت معترضین را بە بستن نارنجک بە لولە های پتروشیمی در عسلویە، یک نمایندە مجلس ادعا می کند کە معترضین مجهز بە آر پی جی بودند و وزارت اطلاعات دولت مدعی بازداشت ٨ جاسوس در میان تظاهر کنندگان می شود. اینها تنها بخشی از این اتهامات جعلی هستند. همگی آنها در حالی سیل اتهامات بسوی مردم بە تنگ آمدە از حکومت را روان می کنند، کە هنوز با وجود تائید بازداشت ٧ هزار نفر مشغول بازداشت شمار بیشتری هستند و قطع اینترنت همراە هنوز برطرف نشدە است.

آثار عقب نشینی رژیم از افزایش قیمت بنزین و عملکرد حکومت نیز در این جا و آنجا دیدە می شود. دلیل اصلی این عقب نشینی تدریجی چیزی جز ابهت قدرت مردم کە در خیزش آبان ماە خود را بە نمایش گذاشت نیست. رژیم کە با سرکوب خونین مردم در پی افکندن رعب و ترس در میان مردم بود، خود اینک در ترس و نگرانی از کنش های بعدی است.

روحانی رئیس جمهور رژیم در بین گفتگویی کە بە هنگام سفر بە استان آذربایجان شرقی داشتە، اشاراتی هم بە قضایای مربوط بە سە برابر کردن قیمت نفت و نقش خودش در آن نمود. او در اظهاراتش پس از یاوە گویی بە مردم شرکت کنندە در خیزش سراسری و "اشرار" خواندن آنها، گفتە است کە خود او هم مانند بقیە مردم از اعلام گران شدن قیمت بنزین بی اطلاع بودە است و قبلا اختیار زمان اعلام و جزئیات مصوبە بنزین را بە، شورای امنیت کشور و وزیر کشور واگذار کردە این قسمت از سخنان روحانی آنقدر فریب کارانە بود کە حتا نزدیکترین متحدان حکومتی وی هم نتوانستند نسبت بە آن بی تفاوت بمانند و بە آن اعتراض نکنند. اعتراض بە سخنان وی البتە محدود بە طرفداران حکومتی وی نماند و رقبای محافظە کار وی نیز بە سختی بر وی تاختند.

اظهار بی اطلاعی روحانی در حالی مایە شگفتی و اعتراض عدە زیادی شد، کە وی در سخنرانی هایی کە از هنگام شروع اعتراضات داشت بدون هیچ قید و شرطی مسئولیت این تصمیم را بە همراە دو تن دیگر سران سە قوە پذیرفتە بود و از سرکوب و کشتار مردم معترض بە صراحت و با همان الفاظ و ادبیات خامنەای بیشرمانە دفاع کردە بود.

عقب نشینی ظاهری روحانی از مواضع قبلی اش و تلاش برای کاستن از نقشی کە در افزایش قیمت و جنایات وحشیانەای کە علیە معترضین داشتە در واقع از علائم آشکار شکست رژیم در این قضایا است. البتە همین حال و روز را می توان در میان عناصر وابستە بە هر دو جناح حکومت با اندکی دقت در مواضعی کە می گیرند دید. خود خامنەای هم با وجود ایستادن روی حرفهای اولیەاش کمتر از روحانی و دیگران نگران نیست. بە نقل از او گفتەاند، کە بە یکی از کسانی کە از او سوال کردە چرا با افزایش قیمت موافقت کردە است، گفتە: چە کار دیگری می توانستم غیر از آن بکنم. "نقل بە معنی". همچنین گفتە می شود بسیاری از نمایندگان مجلس هم با این طرح موافقت نداشتەاند. رئیس قوە قضائیە نیز آنطور کە گفتە با اجرای ناگهانی این طرح موافق نبودە است و سعی کردە مسئولیت آن را بە گردن دولت بە تنهایی بیندازد. سایر محافظە کاران هم کە بر خلاف اصلاح طلبان سکوت نکردەاند و دارند انتقادات شآن در این خصوص را مطرح می کنند، کم و بیش موضع رئیسی را نشخوار می کنند.

عدەای از نمایندگان مجلس پس از تسلیم شدن ذلیلانە بە خامنەای کە باور چندانی بە عملی شدن گرانی بنزین ندارند، این روزها صحبت از لایحە جدیدی می کنند کە با آن قیمت بنزین را بە ١٥٠٠ تومان کاهش دهند.

ادامە جنبش های مردمی در عراق و لبنان نیز کە علاوە بر عدالت خواهی نفوذ دخالتگرانە حکومت خامنەای را نیز نشانە رفتەاند و خامنەای نمی تواند آنها را مانند مردم ایران سرکوب کند نیز بە نگرانی های حکومت دامن می زند. حکومت با همە رجزخوانی های خامنەای و سرداران سپاهی اش ناتوان تر از آن هستند کە بتواند در مقابل این جنبش ها پایداری کنند. جنبش های ریشەدار مردمی را هیچ قدرت ستمگری هر چقدر هم مسلح بە ابزار سرکوب باشد، نمی تواند از میدان مبارزە اجتماعی بیرون براند.

این یک عقب نشینی در مقابل خیزش دلاورانە مردم است کە در حال شکل گیری است و همە عوامل حکومتی بە استثنای سرداران سپاە امنیتی ها و خامنەای، می کوشند نقش خودشان را در این قضایا کمرنگ کنند.

مخالفت با خامنەای و دستگاە استبدای و سرکوبگرش در جریان تظاهرات کە در شعار "مرگ بر خامنەای" و"دیکتاتور حیا کن، مملکت را رها کن" بیان می شد حاکی از نفرت عمومی نسبت بە رژیم او ست.

در این میان اما روحانی و دارو دستە وی با نقشی کە در سرکوب و خیانت بە سە جنبش دە سال گذشتە داشتە اند، بازندە اصلی هستند. آنها از سوی مردم راندە و از حکومت هم درماندەاند، تە ماندە نفوذی را کە در جامعە بواسطە شعارهایشان داشتند از دست دادەاند و بسیاری از کسانی کە در انتخابات گذشتە بە آنها رای دادە بودند، از آنها روی برگرداندەاند.

در این میان عدەای از طرفداران روحانی کە علائم سقوط وی را مشاهدە می کنند. می کوشند خیزش مردم را بە حساب تحریک جناح رقیب روحانی و کودتا علیە او جا بزنند و وی را در این سرکوبها بی تقصیر نشان دهند. این در حالی است کە روحانی و دولت وی با پیروی از دستورالعمل های بانک جهانی و الگوبرداری از سیاستهای نئولیبرالی ٦٠ میلیون نفر از جمعیت کشور را محتاج نان شب شان کردەاست. او بیرحمانە دست در دست خامنەای می کوشد تا با سرکوب خیزش های زحمتکشان موانع پیشبرد سیاستهای ضد مردمی حکومت را از سر راە خود بردارد.

خیزش سراسری تا کنون بە رغم سرکوب مسلحانە آن توسط حکومت، چند ارمغان و دستآورد بسیار مهم برای مردم ایران داشتە است. تثبیت جنبش اجتماعی دی ماە ٩٦ بە مثابە جنبشی بکلی مستقل از جناح های حکومتی و مبری از دخالت های خارجی، تقویت همبستگی، همگرایی و مقاومت در میان مردم! این چهار عامل شاخص ترین دستاوردهای خیزش آبان ماە و از عوامل پایداری و نیرومند ماندن خود این خیزش هستند. دست آوردهایی کە تنها در بستر و پویش جنبش های مردمی بطور واقعی بوجود می آیند و وجودشان برای پیشروی جنبش های ضد دیکتاتوری و عدالت خواە اکیدا الزامی است.

اسیران خیزش در شکنجە خانە های رژیم جنایتکار و خانوادەها آنها و جان باختگان تنها نخواهند ماند. میلیونها ایرانی آزادە و عدالتخواە در مقابل عوامل این جنایات ساکت نخواهند نشست!

افزودن دیدگاه جدید