چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

با تمام قوا به یاری مردم کشورمان بشتابیم!

فراخوان هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برای اتحاد، همراهی، همسویی و مشاوره‌ی ملی!

۰۳ آذر ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری