چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

از اعتراضات مردم پشتیبانی می کنیم

مصاحبه با فرزانه عظیمی

۲۶ آبان ۱۳۹۸
مصاحبه‌گر: 

دیدگاه‌ها

حکومت اسلامی قادر به پاسخگویی به خواستهای مردم نیست، اما نسبت به قدرت خویش دچار توهم می باشد. آنچه این توهم را افزایش می دهد اطمینان از پراکندگی اپوزیسیون ایرانی ست! در کنار پراکندگی ترسی که حکومت در مردم از فردایی نامعلوم ایجاد کرده به جلوگیری از پیوست بخشی از مردم ناراضی به جنبشها نیز کمک می کند!
احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون باید بر اساس برنامه ای حداقل حول محورهای آزادی، دمکراسی و جدایی دین از دولت آلترناتیو نویی را در مقابل مردم قرار دهند و دوش بدوش، حتی با وجود اینکه از نظر طبقاتی منافع مشترکی ندارند، به این بختک چهل ساله پایان دهند!
ای دستهای ما، بادا که شرمسار نمانیم!
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری