پيرامون تشکيل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوریخواه، همکاری و اتحاد عمل

پيرامون تشکيل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوریخواه، همکاری و اتحاد عمل

سياست حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

سه‌شنبه, 1. ژانویه 2019 - 14:40
به نظر ما برای گذار به دموکراسی لازم است تشکل فراگير نيروهای جمهوريخواه با ساير ثقل های شکل گرفته در صفوف اپوزيسيون، روی پرنسيپ های دموکراتيک، برگزاری مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی، استقرار دموکراسی و قضاوت صندوق رای توافق کند.

کشور ما در وضعيت دشواری به سر می برد و اکثريت مردم کشورمان از وضعيت موجود ناراضی اند و خواهان تغييرند. اما به جهت فقدان آلترناتيو و ترس از بهم خوردن امنيت کشور، افق روشنی در مقابل خود نمی بينند. ترسيم افق روشن و

اميد آفرينی در بين مردم به امکان تغيير، ضرورت امروز کشورمان است. اين امر زمانی می تواند تحقق يابد که اپوزيسيون جمهوريخواه و در مرکز آن نیروهای چپ متحد شده، در جهت گسترش و سازمانيابی اعتراضات مردمی گام بردارد، برنامه روشن برای حل بحران های موجود و تامين آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی ارائه دهد و نگرانی های مردم را رفع و اعتماد آن ها را جلب کند.

 

وضعيت بحرانی موجب شده است که نيروهای اپوزيسيون به جنب و جوش افتاده، جريان های جديد تشکيل شده، بلوک هائی از نيروهای اپوزيسيون شکل گرفته، صف بندی های جديدی به وجود آمده و يارگيری ها آغاز گرديده است. در ميان نيروهای اپوزيسيون برحسب استراتژی سياسی، حکومت جايگزين، برنامه اقتصادی، مسائل ملی ـ قومی، نقش دولت های خارجی در تحولات سياسی کشور و اشکال مبارزه، صف بندی پررنگی شکل گرفته است. اما مدتی است که دولت های خارجی بر روندهای درونی نيروهای اپوزيسيون اثر گذاشته و می کوشند آنها را تحت تاثیر سیاست های خود قرار دهند.

 

تحريم های اقتصادی و فشارهای سياسی دولت ترامپ و سياست های دولت عربستان و ارتباطات آن ها با بخشی از نيروهای اپوزيسيون، بتدريج به يک پارامتر مهم در صف آرائی نيروهای اپوزيسيون تبديل می شود. محتمل است که هرچه جلوتر برويم برنقش اين عامل افزوده  شود.

 

بخشی از نيروهای اپوزيسيون از تحريم های اقتصادی دولت ترامپ حمايت کرده و با اتکاء به دولت امريکا و دولت عربستان سعودی، می خواهند رژيم ايران را تغيير دهند. روشن است که مسئله دولت آمریکا و عربستان حقوق بشر و تامين دموکراسی در ايران نيست، بلکه تامين منافع کشور خود و پيشبرد سياست های توسعه طلبانه آن در منطقه است. گرايش ديگری در بين اپوزيسيون وجود دارد که در مخالفت با دخالت دولت های خارجی در تحولات سياسی کشور، در کنار جمهوری اسلامی قرار می گيرد.

 

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به عنوان نيروی اپوزيسيون عليه جمهوری اسلامی، مخالف آلترناتيوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزيسيون به آن ها برای تحقق تحولات سياسی در ايران است.

 

سياست‌های ما

تشکيل بلوک چپ

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر ضرورت و اهميت مبرم نزدیکی و هماهنگی نیروهای چپ و بر تلاش در جهت تشکيل بلوک چپ و مبارزه متحدانه برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم تاکيد دارد و تقويت نزديکی‌ها، همسوئی‌ها و همگرائی‌ها در بين نيروهاي چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت پيشبرد اهداف تاريخی چپ ايران و فراروياندن آن به نيروئی تاثير گذار در تحولات سياسی می داند. ما آمادگی خود را براي گفتگو، همکاری و فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی گسترده از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنۀ سیاسی کشور باشد، اعلام می کنیم. ما از کار مشترک با فعالان منفرد در هر سطحی تا فعالیت در یک تشکل، دفاع می کنیم و به سهم خود می کوشیم در این جهت گام برداریم.

 

اتحاد نيروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار

سیاست ما مبتنی بر همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار برای عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن حوزه به سود روندهای دموکراتيک و تامين مطالبات مردم و گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتيک و سکولار به اتکاء نیروهای سياسی و مدنی و جنبش های اجتماعی است.

 

اتحاد ما با نيروهای جمهوريخواه و دموکراتی است که برگذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی تاکيد دارند، مخالف حکومت اقتدارگرا و تماميت خواه و آلترناتيوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزيسيون به آن ها برای پيشبرد تحولات سياسی کشور هستند و به مبارزه خشونت پرهيز باور دارند.

 

در ماه های گذشته ما شاهد شکل گيری همگرائی بیشتر بین جريان های جمهوريخواه دموکرات و سکولار در ميان نيروهای اپوزيسيون هستيم. هم اکنون بلوک هایی از این نیروها در حال شکل گیری است. ما معتقديم که بلوک ها برای شکل دهی ثقل جمهوریخواهی در صحنه سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاری های گسترده تر شوند و اتحادی فراگير و پوشش دهنده از بلوک های جمهوريخواه و فعالين سياسی جمهوريخواه شکل دهند.

 

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر اهمیت همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار آگاه است و از زمان تشکيل خود بر امر همکاری و اتحاد این نیروها پای فشرده است. تلاش ما در جهت اتحاد با سه جريان جمهوريخواه دمکرات و سکولار نشانگر اين امر است. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همۀ نیروهای جمهوریخواه در راستای ایجاد یک بلوک گسترده‌ی جمهوریخواه و سکولار اعلام می کنیم.

 

به نظر ما برای گذار به دموکراسی لازم است تشکل فراگير نيروهای جمهوريخواه با ساير ثقل های شکل گرفته در صفوف اپوزيسيون، روی پرنسيپ های دموکراتيک، برگزاری مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی، استقرار دموکراسی و قضاوت صندوق رای توافق کند.

 

همکاری و اتحاد عمل موردی

ما در دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراتيک مردم و در برآمدهای کمپينی که در چارچوب سياست های عمومی حزب قرار دارد، با جریان های مدافع دموکراسی، همکاری موردی و هماهنگی خواهیم داشت. ما از گفتگو و دیالوگ با نيروهای اپوزيسيون استقبال می کنيم.

 

اميد است که صفوف چپ بهم نزديک شود و ثقلی از نيروهای جمهوريخواه شکل گيرد، تا بتواند مهر خود را بر تحولات سياسی بزند، اعتماد مردم را جلب کرده و چشم انداز اميدآفرينی برای تحول سياسی در مقابل مردم بگشايد.

 

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۰ ديماه ۱۲۹۷ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۸)

دیدگاه‌ها

ف . بهنیا

حافظ شیرین سخن فرمودند " المنة لله که در میکده باز است زان رو که مرا بر در او روی نیاز است".
برخلاف تعبیر حافظ معتقدم که اگر اراده ای به موازات تشکیل حزب چپ ایران موفق نشد جنبش فدائیان خلق را به ورطه انخلال بکشاند اما قادر شدند روی از نیاز به سازمان برگردانند و تمام پتانسیل را روی نو بگذارند و حزب چپ ایرن را وسعت بخشند . طبیعی است که با گسیل انرژی و منابع از تشکل کهنه پایه های حزب نو تاسیس چپ ایران را استحکام بخشند. حالا برای گسترده تر کردن حزب مذکور موضع تشکیل بلوک چپ و به موازات آن اتحاد نیروهای جمهوریخواهان را عنوان کرده و در صدد اجرائی کردن آن هستند. انچه که شورای مرکزی چپ ایران ( فدائیان خلق ) را واداشته تا دم از تشکیل بلوک چپ و مالا اتحاد نیروهای جمهوریخواهان است. چون مردم ایران به ضرورت تغییر پی برده اند. اما بیانیه شورای مرکزی در برابر ضرورت تغییر فقدان آلترناتیو را می نشاند. از سوی دیگر به تلاش گروهها و نیروهای دیگر استناد می کند که به تشکیل اتحادهای خاص خود اقدام می کنند. باید از شورای مرکزی پرسید که ضرورت تغییر امری است ذاتی دینامیسم حرکت است. ولی تغییر مورد نظر شورای مرکزی مولفه دیگری است و با جنس شکل تغییر دلخواه مردم ایران متفاوت است اما شورای مرکزی به این تفاوت و اختلاف فهم از تغییر توجه نمی کند و ندارد. ضمنا تشکیل بلوک چپ را زمینی تر می کنم. بعد از مدتها حزب چپ ایران با تعداد اندکی از فدائیان ایجاد شد ولی آیا امکان گسترده شدن سطح بلوک چپ وجود دارد که من آن را به راحتی سطرهای بیانیه نمی بینم. وقتی که تشکیل بلوک چپ با دشواری های خاص خود روبروست آیا سخن راندن از اتحاد نیروهای جمهوریخواهان ذهنی نیست. بخصوص که در طیف نیروهای جمهوریخواهی وجود دارند که هنوز از بند اقتذدارگرایی خارج نگشته اند

پ., 03.01.2019 - 14:03 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.