چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

وضعیت بحرانی کشور و راه های برونرفت از آن!

اظهار نظر و پرسش و پاسخ

۳۰ مهر ۱۳۹۷

سخنرانان: علی افشار، علی صدر، مزدک لیماکشی، بهروز خلیق

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید