رفتن به محتوای اصلی

عزل ربیعی، تغییری در وضع کارگران بوجود نمی آورد!

عزل ربیعی، تغییری در وضع کارگران بوجود نمی آورد!
جمعه, 10. اوت 2018 - 00:26

در روز گذشتە طرح استیضاح ربیعی در مجلس و در فضایی متشنج و پرسرو صدا انجام شد. پس از ایراد سخنان موافق و مخالف نمایندگان مجلس استیضاح بە رای گذاشتە شد کە در نتیجە آن طرح با ١٢٩ رای موافق و ١١١ مخالف بە تصویب رسید و علی ربیعی پس از حدود ٥ سال صدرات بر وزارت تعاون، کار و رفاە از مقام اش عزل گردید.

قبل از آن کە دیروز مجلس رای بە عزل ربیعی بدهد دو بار دیگر طرح استیضاح وی کە توسط شماری از نمایندگان تهیە شدە بود ناکام ماندە بود. اما این بار با پیوستن تعداد دیگری از نمایندگان بە استیضاح کنندگان مخالفان ربیعی موفق بە عزل وی شدند. حمایت شمار بیشتری از نمایندگان بە استیضاح ظرف مدت کوتاهی پس از شکست استیضاح پیشین حکایت از تشدید بحران و اختلافات در میان جناح های حاکم می کند. بی شک نگرانی از گسترش فزایندە اعتراضات کارگری  و پیامد های آنها برای حکومت و نداشتن طرح و برنامە ی موثری از سوی دولت و ربیعی برای کاستن از این نارضایتی ها و اعتراضات در عزل ربیعی  بی تاثیر نبودە است، ولی نگاهی بە سخنرانی های طرفداران استیضاح نشان می دهد کە با وجود این نگرانی اما انگیزە های منفعت طلبانە هم در این ماجرا کم دخیل نبودەاند. چرا کە  در سخنرانی ها موافقان استیضاح صحبت از همە چیز می شد الی پایمال سازی خشن حق و حقوق کارگر و شتابگیری بی سابقە آن در دورە پنج سالە صدرات ربیعی بر وزارت خانە تعاون، کار و رفاە. عمدە ایرادات موافقان و مخالفان در جلسە استیضاح حول امتیازات، رانتها و سئواستفادە هایی است کە در مدت صدرات ربیعی از خان یغمای تامین اجتماعی بە عدەای دادە و بە عدە دیگری دادە نشدە بود دور می زد! در این بین این  بگومگوها تا آنجا پیش رفت کە  پای مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس هم بە میان کشیدە شد و یکی از نمایندگان بنام "پورابراهیمی"  دلیل مخالفت پزشکیان با اسیضاح را بە حساب دادن شغل بە دختر وی در یکی از شرکتهای زیر مجموعە سازمان تامین اجتماعی عنوان نمود. بنا بە گزارش "ایلنا"نایب رئیس مجلس نیز در جواب بە این نمایندە گفت: " دخترم قبل از این دولت در پتروشیمی جم بوده خوب است آقای پورابراهیمی هم بگوید اطرافیانش کجا هستند."

دارودستە مواجب بگیر ربیعی در خارج از مجلس نیزکە خودشان هم از بابت وزارت ربیعی از رانت های مختلف بهرمند شدەاند، علت استیضاح را باج ندادن ربیعی بە مخالفان وی گفتەاند کە البتە چندان هم بی ربط نیست. در درون کابینە هم از مدتی پیش دعوای سختی بر سر تسلط بر منابع تامین اجتماعی بین جناح ها در جریان بود کە وزیر بهداشت و درمان از یکسو و ربیعی از دیگر سو را بە جان هم انداختە بود.

 نتیجە این کشمکش در نهایت بە سود وزیر بهداشت رقم خورد. اما بازندە واقعی این کشمکش جناحی بر خلاف آنچە وانمود می شد کە گویا بر سر حفظ منافع کارگر و بقای تامین اجتماعی است. بر سر تسلط جناحی بر اموال تامین اجتماعی بود و نهایتا در این  میان کارگران و بازنشستگان بودند کە بار دیگر قربانی شدند. دغدغە استیضاح کنندگان هرچە بود بهر حال ربط چندانی بە کارگران نداشت. هیچ نمایندەای در جلسە دیروز همانطور کە قابل پیشبینی هم بود، نە کوچکترین اشارەای بە سرکوب سندیکاها و زندانی کردن رهبران سندیکایی نمود، نە علت جلوگیری قلدرمابانە ربیعی از فعالیت انجمن روزنامە نگاران را پرسید، نە از او چرایی اجرا نکردن مقاولە نامە های سازمان بین الملل کار را جویا شد و نە از علت مانع تراشی بر سر راە فعالیت کانون صنفی معلمان و تلاش برای تکە تکە کردن این کانون سراسری توسط ربیعی حرفی بە میان آورد. حتی یک نمایندە از ربیعی نپرسید چقدر در بریدن احکام زندان های طولانی برای رهبران کانون صنفی معلمان، بهشتی، عبدی، حبیبی ...کە صرفا بە دلیل فعالیت صنفی محکوم شدەاند و هنوز در زندانند نقش داشتە است. کسی علت سرکوب سندیکای کارگران واحد و هفت تپە و جلوگیری از تشکیل مجامع عمومی آنان توسط ربیعی نپرسید. هیچ یک از استیضاح کنندگان نپرسیدند چرا دستمزدها زیر خط فقرند، چرا  بیمە بیکاری در عمل از بین رفتە، چرا قراردادهای موقت کار در زمان وزارت او ٣٠ درصد افزایش یافتە، چرا کارگران بخاطر اعتراض بە نگرفتن دستمزدهایشان دستە دستە اخراج و زندانی می شوند، چرا شمارکودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل این همە زیاد شدە اند، چرا این همە برای تغییر قانون کار طی پنج سال گذشتە کلک و توطئە چیدە شدە. چرا زنان را بخاطر بچە دارشدن از کار اخراج می کنند و ایشان هیچ کاری برایشان نکردەاند.و چرا برداشت دولت از صندوق ذخیرە تامین اجتماعی طی مدت وزارت ایشان بیش از دوبرابر شدە است.  عین همین سوالها را هم می توان از نمایندگان مخالف استیضاح و حامیان مواجب بگیر ربیعی در راس خانە کارگر کرد و علت همراهی و سکوتشان در قبال عملکرد وی  را جویا شد. ربیعی نە تنها در مصدر وزیر کار بلکە در مصادری کە در گذشتە و از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی بە عهدە داشتە نقش بسیار مخرب و مهمی در از میان برداشتن حق و حقوق کارگران، سرکوب شوراها و سندیکا های کارگری و معماری تشکل های قلابی و ضد کارگری داشتە است منفور کارگران است. هم از این رو هیچ کارگری  بە استثنای آن عدە قلیلی کە مواجب بگیران وی بودەاند و اینک نگران آن هستند کە با رفتن ربیعی از وزارت کار مواجبشان را از دست بدهند نە از عزل ربیعی ناراحت اند و نە انتظار آمدن وزیر بهتری را دارند  و خوب می دانند با تغییر ربیعی تغییری در وضع شان رخ نخواهد داد. تنها خاصیت احتمالی رفتن ربیعی از وزارت کار برای کارگران می توانست این بشود کە شرعدەای از مواجب بگیران حرفەای وی کە نقش شریک دزد و رفیق قافلە را داشتە و دارند از سر شان کم بشود، ولی متاسفانە تجربە گذشتە جای هیچ گونە خوشبینی در این خصوص  باقی نمی گزارد و میدانیم کە تشکلهای فرمایشی هموارە جزیی از ابزار سرکوب کارگران توسط سرمایە داران و دولتهای ضد کارگری. بویژە در نظام های دیکتاتوری بودە اند. بهمین جهت عوامل این گونە تشکلها ممکن است تغییر کنند ولی  آنها را یا در جهت مطامع سرمایە داران متناسب با شرایط روز بازسازی می کنند و یا اینکە تشکلهای دیگری را بجایشان خواهند نشاند کە همان نقش را برایشان ایفا کنند. با این همە مبارزات حق طلبانە کارگران با وجود تغییر وزیر کار هم ادامە خواهد یافت و کارگران آن را تا پیروزی ادامە خواهند داد زیرا کە تنها از طریق اتکا بە نیروی خودشان و سازماندهی و مبارزە است کە می توانند حقوق تاراج شدە شان را پس بگیرند و آن را بهبود بخشند.و خوشبختانە در این مورد در میان کارگران هم اتفاق نظر جود دارد. هم تلاشها ی زیادی برای سازمانیابی در جریان است.

صادق کار

 پنجشنبه  ١٨ مرداد ٩٧

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.