رفتن به محتوای اصلی

بسیج برای سرکوب کارگران و میلیتاریزە کردن کارخانە‌ها برنامە‌ریزی می‌کند

بسیج برای سرکوب کارگران و میلیتاریزە کردن کارخانە‌ها برنامە‌ریزی می‌کند
چهارشنبه, 18. ژوئیه 2018 - 19:17

بنا بە گزارش خبرگزاری ایلنا در ٢٦ تیر نشستی تحت عنوان "نشست هم‌اندیشی" با شرکت علی ربیعی و مسئولین سازمان بسیج کارگری و عدە دیگری از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاە برگزار شدە است.

هدف از این نشست بە قراری کە در گزارش آمدە است "هم‌افزایی ظرفیت‌ها برای حل مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی" ذکر گردیدە. علی حسین رعیتی‌فرد مسئول سازمان بسیج کارگری کشور در این نشست با اشارە به ظرفیت و توان ویژه بسیج کارگری، گفتە است: "سازمان بسیج کارگری با کادری آماده و توانا آمادگی هرگونه همکاری و یاری‌رسانی به وزارت کار را دارد... بسیج کارگری به دنبال این است که چرخ کارخانجات از حرکت نایستد".

در گزارش جداگانە دیگری کە در همین روز و در همین خبرگزاری منتشر شدە است، علی ربیعی ظاهرا و تلویحا با این درخواست روسای بسیج کارگری سراسر کشور مخالفت نمودە و با اشارە بە از سرگذراندن بحران‌های مختلف طی ٤٠ سال گذشتە از آنها خواستە است بجای آن دنبال تقویت ارزش‌های جامعە کە کم رنگ شدەاند بروند. "... باید توجه داشت که مقداری ارزش‌های گذشته در جامعه کمرنگ شده، باید ابتدا این ارزش‌ها تقویت شود و بسیج می‌تواند این کار را به خوبی انجام دهد".

مسلما این گزارش بازگو کنندە همە آن مسائلی کە در این نشست مطرح بودەاند نیست و همچنین انتظار هم نمی‌رود ربیعی کە بسی کارکشتە تر از روسای نادان بسیجی است مثل آنان بیگدار بە آب بزند و هدف واقعی از این نشست را مانند آنان در یک گزارش رسانەای لو بدهد، ولیکن در عوض، روسای بسیجی بە وضوح این هدف را بیان کردەاند. آنها چند روز قبل نیز در نشست مشابەای با فراکسیون بە اصطلاح کارگری مجلس همین مسائل را مطرح کردە بودند. با وجود واکنش ربیعی طوری کە از گفتە فرماندە بسیج کارگری برمی‌آید بسیج دارد آمادە می‌شود تا حتی بدون همکاری وزارت کار وارد عمل شود و بقول این فرماندە، "بسیج نیروی انقلاب است و هر زمان که احساس نیاز کند، به مقوله‌ای وارد می‌شود و با کار و فعالیت جهادی در آن عرصه، وضعیت مطلوبی به بار می‌آورد."!

فرماندە بسیج کارگری در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی می‌شود کە گویا آنها از وضع واحدهای تولیدی و کارگران ارزیابی و برای آن برنامە دارند. اما نمی گوید اگر چنین است و آنها برنامە و راە حل برای این کارها دارند پس بە چە دلیل نتوانستەاند این برنامە را در صدها واحدی کە سپاە از چنگ ملت درآوردە عملی و آن واحدها را سروسامان بدهند! مشکل واحدهای تولیدی مگر تنها اعتراضات کارگران‌شان است کە بسیج تصور می‌کند با سرکوب شدیدتر می‌شود آنها را از میان برداشت؟ واحدهای تولیدی با دەها مشکل دست و پنجە نرم می‌کنند کە شماری از اعتصابات کارگری نیز متاثر از آنهاست و کیست کە نداند بخشی از این مشکلات بحران‌زا نتیجە قاچاق کالا و واردات بدون پرداخت گمرکی است کە توسط "برداران قاچاقچی" وارد و توان رقابتی تولیدات داخلی را بە قهقرا بردە و محصولات داخلی را بی‌مشتری نمودە است. خیلی از این واحدها کمبود نقدینگی دارند و بانک‌ها بخاطر تهی شدن از پول توسط آقازادە‌ها و نورچشمی‌هایی کە شماری از آنان سپاهی هستند، نمی‌توانند بە آنها قرض بدهند. گروهی دیگر مواد اولیە ندارند. بر اینها عملکرد بانک‌های اسلامی و سپاهی، افزایش نرخ انرژی، مالیات‌های مختلف، تحریم‌ها و نقشی را کە سپاە و بسیج در تحریم‌ها و دخالت‌های تجاوزکارانە‌شان در کشورهای منطقە دارند و... را بیفزایند تا شاید فرماندهان کوتە‌بین بسیج کە فکر می‌کنند تفنگ و زور حلال همە مشکلات است، حساب کار بیشتر دستشان بیایید.

بسیجیان می‌خواهند کدام یک از این مشکلات بە غیر از سرکوب کارگران و وادار کردنشان بە کار بردگی را حل کنند؟ میلیتاریزە کردن واحدهای تولیدی تنها می‌تواند سە مقصود عمدە داشتە باشد. تشدید سرکوب کارگران گرسنە و بجان آمدە از ستم حکومت و پاسداران‌اش و آمادە کردن شرایط برای بسط نفوذ پاسداران در راس هرم قدرت با میلیتاریزە کردن کشور و مقابلە با تحولات قریب‌الوقوع و اجتناب‌ناپذیر پیش رو، وگرنە بسیج چە تحفەای غیر از اینها و افزودن بر هزینە تولید و سوء استفادە از وضعیت می‌تواند داشتە باشد؟ و اگر مخالفت ربیعی با حضور بسیج در واحدهای تولیدی واقعی باشد، بی‌شک نە بخاطر سرکوب اعتصابات بلکە بە دلیل تعارضی است کە بین سپاهیان و دولت بر سر قدرت و روش‌های ادارە کشور و نحوە مقابلە با تحولات وجود دارد وگر نە ربیعی و دولت هم بە همان اندازە فرماندهان بسیج نگران اعتصابات کارگری هستند و تمایل دارند به هر شکل کە هست اعتصابات کارگری را فرو بنشانند و تا کنون نیز همین کار را کردەاند ولی موفق نشدەاند.

اگر فرماندهان بسیج تصور می‌کنند کە با میلیتاریزە کردن واحدهای تولیدی و کشتار معترضان گرسنە می‌توانند اعتصابات و مبارزات حق‌طلبانە کارگران را کە ریشە در وضعیت نان و معیشت‌شان دارد از میدان بدر برند سخت در خطا هستند. دخالت آنها پیامدهای بە مراتب بدتری دارد و تنها وضع‌شان را از اینکە هست بدتر و پیچیدە‌تر می‌کند. وجود و عملکرد بسیج کە بخش بزرگی از درآمد کشور را می‌بلعد، خود یکی از عوامل بحران‌های مختلف و از آن جملە نارضایتی‌های کارگری و اجتماعی است. هم از این رو سود کشور، کارگر و تولید در انحلال بسیج و صرف هزینە‌های سرسام‌آور آن در جهت بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی - اجتماعی کشور و سطح زندگی تولید کنندگان واقعی ثروت کە همان کارگران هستند است.

٢٦ تیرماە ١٣٩٧

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.