خواهان حفظ برجام هستیم!

خواهان حفظ برجام هستیم!

سیاست های جنگ طلبانه را محکوم می کنیم!

دوشنبه, 7. می 2018 - 23:01
اعلام ابطال برجام توسط ترامپ، به ويژه اين ‌که با واکنش ناسنجیده و تلافی جویانه جمهوری اسلامی نیز همراه گردد، نه تنها تهدیدها علیه امنیت کشور و مردم ما را تشدید خواهد کرد، بلکه میدان را برای سیاست دولت کنونی امریکا نیز گشوده تر خواهد کرد. ما خواهان حفظ برجام هستیم.

کشور ما در آستانۀ یکی از تندپیچهای خطرناک خود و در معرض پیامدهای تنش آلودترین مناسبات سیاسی با امریکا و منطقه قرار دارد. آسمان ایران گرچه از سالها پیش با رفتارهای جمهوری اسلامی دچار تیرگی است، اما ابرهای سیاه پس از روی کار آمدن دولت ترامپ خبر از حادثهای شوم میدهند و حکایت از وقوع فجایع بیشتر در حیات ملی ما دارند. احتمال خطر فرو رفتن بیشتر کشور و مردمانش در مهلکهای ویرانگر، بیش از هر زمان دیگری است. ما شدیداً نگران اوضاع هستیم.

در واشنگتن حلقۀ مدافعان سیاست تنشافزا با جمهوری اسلامی تکمیل میشود. سیاستمدارانی که نزدیکترین پیوندها را با صاحبان صنایع تسلیحاتی، "آیپک" ـ مدافع دولت کنونی اسرائیل ـ و شیوخ میلیاردر صاحب دلارهای نفتی عربی دارند و جملگی بر مشی تخاصم با جمهوری اسلامی پای می فشارند. از اینرو، راهکار ابطال "برجام" توسط ترامپ در چند روز آتی چندان نامحتمل نیست. سرنوشت "برجام" با سیاست خارجی جمهوری اسلامی گره خورده است.

از سوی ديگر مهمترین دستآویز دولت دست راستی اسرائیل برای پیشبرد سیاستهای اشغالگرانه و شهرکسازیهای تجاوزگرانهدر سرزمین های متعلق به مردم فلسطین، به تعویق انداختن و عملاً به تعطیلی کشاندن راه حل دو دولت مستقل، تداوم و تشدید سیاست "دشمنی" با اسرائیل توسط جمهوری اسلامی است. دشمنی" جمهوری اسلامی برای این دولت، یک "نعمت" آسمانی است! دولت اسرائیل سود خود را در تشدید هرچه بیشتر این تخاصممیبیند.

چندین دولت عربی در منطقه و در راس آنها عربستان سعودی هم، اینک سیاست خارجی خود در قبال جمهوری اسلامی را به تمامی برپایۀ خصومت متقابل و فزاینده با جمهوری اسلامی قرار دادهاند. مناسبات تنشآلود بین آنها هر روز به سطح خطرناکتری کشیده میشود. سیاست خارجی عربستان سعودی و شرکایش بر محور مقابله با جمهوری اسلامی خطری بسیار جدی علیه کشور ما است. ائتلاف سیاسی عربستان با تعدادی از کشورهای عربی در برابر ایران، میتواند به یک اتحاد نظامی فرابروید.

درست در این شرایط که ایران با تهدیدهای جدی مواجه است، جمهوری اسلامی اما کماکان سیاستهای تحریکآمیز و مداخلهجویانه‌‌‌اش در کشورهای همسایۀ دور و نزدیک را ادامه میدهد. سیاست خارجی رژيم جمهوری اسلامی بر اساس تقدم دادن به نظامیگری، تنشفزاییها و دشمنی با امريکا و اسرائيل تنظیم میشود. در این سیاستگذاری، نه خبری از تلاشهای مسئولانه در راستای تنش زدایی و نه رسیدن به تفاهم جمعی مبتنی بر مصالح متقابل با کشورهای منطقه است. سکان سیاست خارجی کشور در قبال منطقۀ پر آشوب خاورمیانه بر عهدۀ "سپاه قدس" با هدايت بيت خامنهای است که بر طبل مشی "عمق استراتژیک" میکوبد.

اینها همه، مولفههای مشی سیاسی واحدی هستند که هر لحظه ممکن است به درگیری نظامی فرا بروید. خطر بس هشدار دهنده است و ما، درست بر پایۀ چنین ارزیابی از اوضاع است که در اين لحظات خطیر، بر آن شدهایم تا با همۀ وجود هشدار بدهیم.

در چنین شرایطی ما ضمن فراخواندن نیروهائی که دل در گرو سعادت مردم ایران دارند، بر نکات زیر تاکید داریم:

 

- اعلام ابطال برجام توسط ترامپ، به ويژه اينکه با واکنش ناسنجیده و تلافیجویانه جمهوری اسلامی نیز همراه گردد، نه تنها تهدیدها علیه امنیت کشور و مردم ما را تشدید خواهد کرد، بلکه میدان را برای سیاست دولت کنونی امریکا نیز گشودهتر خواهد کرد. ما خواهان حفظ برجام هستیم.

- لازمۀ جلوگیری از بروز فاجعۀ احتمالی، در عین افشای ماهیت تجاوزگرانۀ سیاست های دولت ترامپ و متحدان منطقه ای آن، همانا عقب نشاندن جمهوری اسلامی از سیاستهای کنونی خود در قبال منطقه است. این درست است که افشاگری علیه مقاصد ائتلاف سهگانۀ ضد ایرانی در سطح بینالمللی یک وظیفه آنی برای همۀ بشریت ضدجنگ و از جمله و در درجۀ نخست بر عهدۀ ایرانیان مترقی و صلحدوست است، اما سیاست افشاگرانه علیه این ائتلاف شوم نباید بر وظیفۀ ما جهت خنثی کردن سیاست های ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی سایه بیندازد. جمهوری اسلامی با اعمال خود برای این ائتلاف شوم فرصت و بهانه میسازد تا بتوانند ساز خود کوک کنند.

- ایران منفعتی در سوریه ندارد. جمهوری اسلامی باید سوریه را ترک گوید و هزینۀ جانی، سیاسی و اقتصادی بیشتر از این را بر ایران تحمیل نکند. روزهای آتی فرصت مناسبی است که جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای خروج از سوريه اعلام کند. بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. حفظ صلح در منطقه و منافع ملی ایران ایجاب میکند که مسایل سوریه از طریق مذاکره حل و فصل گردد، همۀ کشورهای خارجی دخيل از سوریه خارج شوند و سرنوشت سوریه توسط مردم آن در يک انتخابات آزاد و دمکراتیک رقم بخورد. دخالت ولی فقیه و سپاه در سوریه عواقب مخربی برای ایران داشته است. این دخالتهاباید بیدرنگ قطع شوند.

ـ در این شرایط چپ ایران باید در عین محکوم کردن سیاستهای جنگطلبانۀ دولت آمریکا، به افشاء ماهیت هر نوع از "ناسیونالیسم" برخیزد که عملاً به جمهوری اسلامی کمک میکند تا با کوبیدن بر طبل تداوم تنشها، رویاروییهای فاجعهبار موجود را توجیه کرده و به اتکای آن، مشی ضد ملی خود را پیش ببرد. بر همین بستر نباید اجازه داد مخالفت بر حق مردم ایران با سياستهای امپریالیستی، ره به "غرب ستیزی" مطلوب جمهوری اسلامی و توجیه سیاستهای ایدئولوژیک او ببرد.

ـ مردم ایران نیازمند همبستگی ملی علیه سياستهای تنشافزا و تشنجزای جنگ افروزانهاند. ما با تمرکز بر موقعیت وخیم میلیونها تودۀ رنجبر و محروم، برآنیم که اگر جنگی درگیرد بیشترین مصائب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن بی هیچ تردیدی متوجه زحمتکشانی خواهد بود که حتی در شرایط صلح نیز کمرشان زیر سنگینترین فشارها خم است، چه رسد به زمانی که تحريمهای فلجکنندۀ اقتصادی و جنگی خانمانسوز با چهرۀ کريه، چنگ در گریبان آنان بیندازد و گلویشان را بفشارد.

  • پیشنهاد ما به عنوان بخشی از چپ ایران این است که گفتگو و مذاکره برای رسیدن به یک برنامه عمل مشترک برای هماهنگ کردن مبارزه علیه خطری که در کمین کشور نشسته است، بیهیچ درنگی آغاز شود. فراخوان برای این همسویی، همراهی و همکاری، در خدمت تحقق اتحاد وسیع چپ نیز هست. ما در عمل است که متحد می شویم.

ـ ما، مشارکت چپ در زمینۀ راه انداختن مبارزۀ ملی هماهنگ علیه درگیری نظامی و جنگ را، یک وظیفۀ تاخیرناپذیر در این مقطع حساس از حیات سیاسی کشور میدانیم و اعلام میداریم که هم کوشندۀ ایجاد چنین هماهنگی و هم آماده برای تحقق آن هستیم. ما همۀ نیروها و جریانهای صلحطلب را که با تهدید نظامی و جنگ مخالفت دارند و حاضرند همزمان، علیه طرفین این روند خطرناک و ماجراجویانه مبارزه کنند، به همراهی و همکاری دعوت می کنیم.

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۷ مه ۲۰۱۸

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.