اساسنامه

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از وحدت «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»، «کنشگران چپ» و «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران…

کمیسیون (کارگروه) تدقیق اساس نامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نسخهٔ پایانی پیش نهادهای مصوب کمیسیون برای تصمیم گیری در نخستین کنگرهٔ حزب.  

کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

«حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» که از وحدت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کنشگران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ…

اسناد

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، به عنوان یک حزب چپ با آرمان سوسیالیسم دموکراتیک، در شرایط کنونی برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دموکرات مبارزه می‌کند. ما همه‌ی…

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نهاد «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شكایات اعضای حزب از یكدیگر، اعضاء از ارگا‌ن‌های حزبی و بالعكس تشكیل می‌شود و مبنای دعاوی و شكایات در آن، فقط…

کنگره اول

هیئت رئیسه نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

علاوه بر قرارهایی که قبل از کنگره آماده شده بودند، قرارهایی نیز در…

در کنگره سند سياسی به عنوان سند مبنا پذيرفته شد و کميسيون منتخب کنگره…

در کنگره "راستاهای عمومی برنامه" به عنوان سند مبنا پذيرفته شد و کميسيون منتخب کنگره پيشنهادهای دريافتی از…

منشور حزب

نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزاد و همگانی، پای بندی به قانونيت و بر اصل جدایی دولت و دین، تفکيک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمهوری مذهب و ايدئولوژی رسمی وجود ندارد. همه مذاهب و باورهای مردم مورد احترام است. ما بر انطباق قانون اساسی جديد کشور بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داريم.

کنگره بنیانگذار

پیام‌های رسیده به حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت برگذار کنگره بنیانگذاری…

کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. …

کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ایرانیان ساکن در مناطقی از کشور که با خودویژگی ملی ـ قومی شاخص هستند، علاوه بر…

کنگره دوم

جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)

در چنین شرایطی تبیین شفاف و واقعگرایانه برنامه عملیاتی، حضور در کنار مردم،…

جمهوری اسلامی با بحران های انباشته و درهم تنيده از جمله بحران مشروعیت، بحران…

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نهاد «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شكایات اعضای حزب از یكدیگر، اعضاء از…