گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جمعه, 15. می 2020 - 20:47

در این هفتە و در ادامە محکومیت شمار دیگری از رهبران و فعالین تشکل های غیر حکومتی حکم ١٠ سال زندان اضافی برای اسماعیل عبدی توسط یک بیدادگاە ستمگر فقاهتی صادر و توسط آقای حسین تاج وکیل مدافع عبدی بە وی ابلاغ شد. این حکم ظالمانە و ضد انسانی در زمانی صورت می گیرد، کە آقای عبدی در حال گذراندن ٦ ماهە آخر محکومیت ٦ سالە اش به سر می برد. حکم جدید برای آقای عبدی و دیگر رهبران زندانی کارگری عمق کینە و خصومت حکومت و دستگاە قضایی عدالت ستیز و جنایت کارش نسبت بە عدالت خواهان را بر ملا می کند.

تجمع اعتراضی پرستاران ٦ استان در روز پرستار، ادامە اعتصاب ٣ هزار کارگر معدن کرمان، تجمع معلمان در مقابل وزارت کار،١٠ سال زندان دیگر برای اسماعیل عبدی از رهبران کانون صنفی معلمان از مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.
تجمع شمار زیادی از پرستاران و نمایندگان پرستاران از ٦ استان کشور
در ٢٣ اردیبهشت روز پرستار، شمار زیادی از پرستاران و فعالین صنفی شان با شرکت در یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت شرکت کردند. پرستاران شرکت کنندە در این تجمع کە از استان های، تهران، همدان، قزوین، فارس، یزد و لرستان و اکثرا پرستاران شرکتی بودند، در این تجمع نسبت بە دستمزد و شرایط بد کاری و استخدامی شان اعتراض نمودە و خواستار رفع آنها شدند.
بە قرار اطلاع خواستە های اصلی معترضین،حفظ سنوات و ملحوظ کردن آن در افزایش دریافتی، رفع تبعیضات موجود میان پرستاران شرکتی با پرستاران رسمی، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، انعقاد مستقیم قرارداد موسسات پزشکی با پرستاران بجای شرکت های واسطەای، پرداخت معوقات مزدی و مزایا، همسان سازی شرایط پرستاران شرکتی با سایر پرستاران و افزایش حقوق، طبق قانون افزایش حقوق فصل دهم، هستند. یک روز بعد از برگزاری این تجمع مطالباتی گستردە، پنج تن از نمایندگان پرستاران برای مذاکرە بر سر مطالبات شان با "سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت"جلسە داشتند، کە هنوز گزارشی از نتیجە آن منتشر نشدە است. گفتنی است کە اعتراضات پرستاران در ماە های اخیر بە شدت افزایش یافتەاند و اعتراضات محدود بە پرستاران شرکتی کە بە صورت بیرحمانەای توسط شرکت های واسطەاێ استثمار می شوند نیست و دیگر پرستاران نیز کە از وضعیت شان ناراضی اند،در اعتراضات شرکت داشتەاند. صاحبان این شرکت ها کە اکثرا از وابستگان دور و نزدیک بە حکومت هستند، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را بە پرستاران می دهند، سنوات آنها را در پرداخت دستمزد نادیدە می گیرند و حتی حق اولاد و مزایای دیگر بخاطر نامستمر بودن سابقە بیمە بە آنها نمی دهند. افزون بر آن پرستاران شرکتی نیز مانند کارگران قراردادی امنیت شغلی ندارند و فشار کاری بە آنها بیشتر است. خواست پرستاران برای حذف شرکت های واسطەای موجب می شود تا پول هنگفتی کە از بابت اجارە دادن پرستاران بە موسسات پزشکی بە جیب واسطە ها سرازیر می شود صرف افزایش دستمزد پرستاران شود. در واقع سر برآوردن قارچ گونە این شرکت ها با حمایت و تشویق دولت صورت می گیرد و هدف از آن تعدیل و پایین نگاە داشتن دستمزدهای نیروی کار و سیاست شناختە شدە لیبرال های موسوم بە "منعطف"سازی است. سیاستی کە دولت روحانی و کل حاکمیت پشت آن قرار دارد و بە آسانی از آن دست نخواهد کشید. پرستاران شرکتی اگر می خواهند از دست شرکت های واسطەای خلاص شوند، بایستی در وحلە نخست خودشان را در تشکل های مستقل سازمان دهند و مبارزات شان را بطور سازمان یافتە پیش ببرند و آنها را با مبارزات کارگران قراردادی، پیمانی و شرکتی و معلمان شرکتی کە وضعیت و خواستە های مشابە ای دارند هماهنگ نمایند. معین کردن روزهایی برای اعتصاب و اعتراض هم زمان توسط همە این گروە ها یکی از اقداماتی است کە می تواند نتیجە بهتری از حرکت های جدا از هم برای همە این گروەهای شغلی داشتە باشد و این خود مستلزم داشتن تشکیلات سندیکایی مستقل و متکی بە زحمتکشان این گروە ها و اجتناب از همکاری با تشکل های وابستە بە حکومت است.

از سر گیری اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ کرمان
سە هزار کارگر معدن زغال سنگ کرمان در ١٨ اردیبهشت برای چهارمین بار بە دلیل سکوت مسئولین دولتی در برابر مطالبات شان و لغو دیدار وزیر "صمت" با آنها، اعتصاب کردند. کارگران اعتصابی خواستار توقف خصوصی سازی معدن، اجرای طرح طبقە بندی مشاغل، انعقاد قرارداد کاری دائمی، اجرای قانون بازنشستگی مربوط بە مشاغل سخت و زیان آور برای کارگران معدن، رعایت امنیت شغلی و پرداخت اضافە کاری مطابق مقررات قانون کار و افزایش پایە دستمزد هستند. گفتنی است کە بە دنبال اعتصاب کارگران در هفتە های اخیر، قرار بود وزیر "صمت" در ١٧ اردیبهشت برای مذاکرە با کارگران عازم منطقە شود کە این سفر انجام نشد. کارگران کە از نیامدن وزیر خشمگین شدە بودند در یک واکنش تلافی جویانە در ١٨ اردیبهشت ساختمان شرکت را اشغال و کارکنان آن را از آنجا بیرون راندند. تصمیم بە واگذاری باقی ماندە سهام معدن بە بخش خصوصی در حالی در شرف انجام بود کە قبلا در پی یک رشتە اعتصابات طولانی توسط کارگران معدن درسال ٨٩ دولت پذیرفتە بود از خصوصی کردن باقی ماندە سهام معدن اجتناب کند. ظاهرا مدیر کل ادارە کار استان تلاش کردە است با دادن وعدە رسیدگی بە مطالبات کارگران آنها را برای پایان دادن بە اعتصاب شان تحت فشار قرار دهد. با این حال اعتصاب تا ٢٤ اردیبهشت ادامە داشتە است.
تجمع شماری از معلمان بازنشستە در مقابل وزارت کار
در ٢٤ اردیبهشت جمعی از معلمان عضو تعاونی مسکن در اعتراض بە طولانی شدن زمان ساخت آپارتمان هایی کە قرار است در اختیار اعضای تعاونی قرار دادە شوند تجمع و خواستار رفع موانع اتمام خانە های نیمە کارە خود شدند. علاوە بر آن، آنها نسبت بە وجود اشکالات متعدد در ساختمان های تحویل دادە شدە اعتراض کردند. بە گفتە یکی از شرکت کنندگان در تجمع مذکور، پروژە ساختمان سازی ١٩ سال پیش شروع شدە و می بایست سال ها پیش بە اتمام می رسید. البتە طولانی شدن پروژەهای ساختمانی توسط تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی تنها مربوط بە تعاونی فرهنگیان نیست و عمومیت دارد. طولانی شدن مدت اتمام آنها بیشتر ناشی از موانع دولتی، افزایش تورم و قیمت مصالح ساختمانی و برخی سئواستفادە های شرکت های ساختمانی است کە بە بالا رفتن هزینە و طولانی شدن مدت ساخت آنها منجر شدە است. اعضای تعاونی های مسکن در این مدت کە منتظر تحویل گرفتن خانە های شان نشستە بودند، افزون بر پرداخت هزینە های اضافی بایستی سال ها هزینە کرایە مسکن شان را نیز پرداخت می کردند. در ماە های گذشتە اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد نیز بە دلایل مشابە دو بار مبادرت بە تجمع نمودند. واقعیت این است کە بخش تعاون از نگاە دولت مردان بخش زائد و مزاحم بخش خصوصی تلقی می شود و بایستی بە تدریج تضعیف و خنثی شود. برج سازان گردن کلفت کە روابط تنگاتنگی با نهادهای دولتی و حکومتی دارند از زمرە کسانی هستند کە دل خوشی از تعاونی های مسکن ندارند و از طریق مسئولین دولتی بە شکل مختلف مانع بر سر راە تعاونی ها ایجاد می کنند. وضعیت تعاونی های مربوط بە کارکنان سپاە و نیروهای امنیتی و انتظامی اما بە دلیل نقش و نفوذی کە در حکومت دارند بهتر است و آنها بر خلاف تعاونی های دیگر گروە ها می توانند هر مانعی را کە سر راه شان قرار دارد از میان بردارند. امکانات دولتی از دادن زمین در مناطق مرغوب گرفتە تا امکانات شهری و دیگر تسهیلات دولتی نیز در اختیار آنها قرار دادە می شود. بە آنها امتیاز و رشوە می دهند تا دیگران را در هنگام لازم ساکت نگاە دارند!
ابلاغ حکم ١٠ سال زندان دیگر برای اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان!
در این هفتە و در ادامە محکومیت شمار دیگری از رهبران و فعالین تشکل های غیر حکومتی حکم ١٠ سال زندان اضافی برای اسماعیل عبدی توسط یک بیدادگاە ستمگر فقاهتی صادر و توسط آقای حسین تاج وکیل مدافع عبدی بە وی ابلاغ شد. این حکم ظالمانە و ضد انسانی در زمانی صورت می گیرد، کە آقای عبدی در حال گذراندن ٦ ماهە آخر محکومیت ٦ سالە اش به سر می برد. حکم جدید برای آقای عبدی و دیگر رهبران زندانی کارگری عمق کینە و خصومت حکومت و دستگاە قضایی عدالت ستیز و جنایت کارش نسبت بە عدالت خواهان را بر ملا می کند. محکومیت عبدی در شرایطی صورت می گیرد کە تشکل های فرمایشی حکومتی بە رئیس متظاهر و فریبکار رژیم فقاهتی دخیل بستەاند و از وی انتظار عدالت مزدی دارند!

ادامە رها ماندن بیکاران کرونای بە حال خود
گزارشات و اخبار رسیدە حاکی از رها شدن بیکاران کرونایی بە حال خود دارند. بە نظر می رسد کە دولت و حکومت مسئولیت برای خود در قبال انبوه مردمی کە در اثر کرونا بیکار شدەاند، قائل نیستند و تکلیف آنها را بە مناسبات عرضە و تقاضا و بازار سپردەاند. این در حالی است کە اعتراض صدها هزار انسان علیە رفتار دولت و حکومت از هر سو بلند است. بهانە دولت ظاهرا کمبود بودجە است. اما آنهایی هم کە کنترل بنیادهای ثروتمند را در اختیار دارند و ثروت کلان بنیادها برایشان حکم ارث پدری شان را دارند، حاضر نیستند در این شرایط دشوار کە مردم در تنگای معیشتی قرار دارند، از ثروت خود مردم بە آنها کمک کنند! یکی از صدها نمونە رفتار حکومت در این خصوص گزارشی است کە در ٢٤ اردیبهشت راجع بە وضعیت بیکاران کرونایی در قائم شهر خبرگزاری ایلنا منتشر کرد.
این خبرگزاری در قسمتی از گزارش خود می نویسد؛ "معیشت کارگران باربر قائمشهری در اثر شیوع کرونا ویروس تحت تاثیر قرار گرفته است. آنها اغلب کارگرانی هستند که در فعالیت‌های ساختمان‌سازی کار سخت حمل ملات، سیمان، گچ و آجر و... را انجام می‌دهند. کار بسیار سنگینی است که اندک اندک بدن کارگر را فرسوده می‌کند و احتمالاً قدرت دفاعی بدن را تحلیل می‌برد. زندگی کارگران باربر با کار سخت عجین شده؛ نه ایام استراحت بازنشستگی دارند؛ نه می‌توانند در ایام کرونا، در صورت بیماری در خانه بنشینند". با این اوصاف مرتب در رادیو و تلویزیون بە مردم هشدار می دهند کە برای پیشگیری از ابتلا و گسترش بیماری، چە و چە بکنند! خودشان هم می دانند کە پرت و پلا می گویند و رها کردن مردم بی درآمد بە حال خود موجب گسترش بیماری می شود، با این همە ترجیح می دهند پول های مردم را خرج امورات شخصی و غیر ضرور و حتی زیان آور بکنند، ولی از آنها بە خود مردم کمک نکنند! و این واقعیت آنقدر عریان و غیر قابل پنهان کردن است کە "اسحاق جهانگیری" معاون اول "روحانی" هم نتوانستە نسبت بە پیامدهای آن بی تفاوت بماند و با اذعان بە گوشە هایی از شکاف طبقاتی و اشرافی گری سعی نمودە حساب خودش را از رفقای دولتی و حکومتی اش جدا کند! این واکنش جهانگیری در حالی صورت می گیرد کە مردم به خوبی از نقشی کە وی در مقام معاون اول دولت روحانی در پیدایش وضعیت امروز جامعە داشتە مطلع اند و فریب این گونە مانورها را نمی خورند.
یکی از پرستاران کە خبرگزاری (ایلنا) سخن او را تیتر گزارش دیگری کرد، در اشارەای طعنە آمیز بە برخورد سرمایە داران با پرستاران کە البتە قابل تعمیم بە همە مزدبگیران هم هست، گفت:" ما از جان مان می گذریم، اما آنها از پولشان نمی گذرند". این است آن واقعیت تلخ امروز جامعە ما و نتیجە آن سیاستهایی کە مردم زحمتکش را بە فقر و فلاکت و بی حقوقی کشاندە است! تحمل این وضع و کنار آمدن با آن آیندە زحمتکشان را بە مراتب تیرەتر از امروز خواهد کرد!.

دیدگاه‌ها

صادق

نیکی پیرمغان بین که چو ما بد مستان.  هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود.من فکرمیکنم این حرف ها را فقط درحزب چپ میشودزد .بین حزب چپ ودیگراحزاب وسازمانها فاصله بسیاراست .امیدمن برای بهروزی این مرزوبوم برنامه حزب است .رفقا خسته نباشید .برقراروپاینده باشید.نمی دانم هرچه میخواهم تعریف نکنم چون صورت خوشی ندارداما بازفاصله رابا دیگران خیلی زیاد میبینم .

چ., 20.05.2020 - 19:41 پیوند ثابت
کاوه

من میخواهم بعنوان اولین کافراعلام موجودیت کنم من قبول ندارم که فقط طبقه کارگراست که انسان رابه سوسیالیزم میرساند.مااشتباه میکنیم که تمام این گذارازسرمایه به سوسیالیزم راازطبقه کارگرمیخواهیم.مگرازفرماسیون برده داری به فئودالی فقط زمیندارن بودند.توده مردم نقشی نداشتند.مگرازفئودالی به سرمایه داری فقط سرمایه داربود.حال باکدام حساب وکتاب فقط طبقه کارگربایداین وظیفه رابه آخرببرد.کم نیستندکسانیکه ازسوسیالیزم دفاع میکنندوکارگرنیستند.وقتیکه سرمایه دراین زمان به شیوه مسلط تبیدل شده است پس هراعتراضی به سرمایه ازطرف هرکسی نفعش به طبقه کارگرمیرسد.غیرازطبقه کارگرهرکس به نظام سرمایه داری حمله میکندراه رابرای سوسیالیزم بازمیکند.چرااصرارداریم خودمان رامحدودکنیم .کدام انقلابی راسراغ داریدکه فقط طبقه کارگرآنرابه پیش برده باشد.وقتی اعتراض توده ای است محال است سرمایه شکست نخوردولی به محض اینکه اسم کمونیست می آیدچه شهردارترکیه باشدچه حزب باشدبه راحتی سرکوب میشود.چقدرمبارزه کرداین شهرداردرترکیه که توانست رای بیاورددست آخربه جرم همدستی باتروریسم راحت برکنارشد.تمامی احزاب درایران یکی یکی به جرم ضدیت بااسلام غیرقانونی شدندوآب ازآب تکان نخورد.نه به شوری عقایدمریم سطوت ولی تاباتوده مردم همراه نشویم هرزمانی به بدترین وجهی سرکوب میشویم .تاریخ چپ ایران چقدرکشته درزندان چقدراعدامی وچقدرغیرقانونی اعلام شده است .هرباراین وضعیت راتکرارمیکنیم ودرس نمی گیریم.دراکتبرسربازان ازکجا به تئوری واردشدنددرصورتیکه یک پای انقلاب بودند.خودرافرقه کردن تاکنون ضربات سهمناکی به چپ زده است .اگرجواب بن بست سرمایه داری سوسالیزم است پس چه فرقی میکندازدهان چه کسی گفته شود.میماندکسانیکه دررویا هستندوجواب راازآسمان میخواهند خوب همین ها هم تا درس نگیرند که ازآسمان برایشان جوابی نمی آیدکه حتی سوسیالیزم هم تشکیل شوددررویای خودسیرمیکنند.این تئوری هست که جواب درست میدهد.پس هرکس بااین تئوری درهرسطحی داردمبارزه میکندکنارطبقه کارگراست بگذریم ازاینکه طبقه کارگرفقط کارگرصنعتی نیست.

س., 19.05.2020 - 17:04 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.