رفتن به محتوای اصلی

نگاهی کوتاه به فرزند در حال بلوغ نو لیبرالیسم

نگاهی کوتاه به فرزند در حال بلوغ نو لیبرالیسم
دوشنبه, 20. ژانویه 2020 - 14:52

درست همانطور که فرهنگ قرون وسطا موفق به منطبق کردن جوان مردی با آدم کشی نجیب زادگان ونخبگان که صبح به کلیسا میرفتند وبعد به جنگ وآدم کشی مشغول میشدند نتوانست این تناقض عظیم را حل کند جهان امروز هم موفق به انطباق آزادی و برابری نشده است. لیبرالیسم سمبل این تناقض است اگریک فرد آزاد است که هرچه بیشتر ثروت بیاندوزدواز حاصل کار دیگران بهره ببردوبرابری اقتصادی وحتی سیاسی را کنترل کنداین تناقض عظیم همچنان پابرجاست وفرزند خلف او نیولیبرالیسم باتـُوریسین هایی امثال کینزویا سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچردرانگلستان وریگان در امریکاقادر نشدنددرقرن بیستم واوایل قرن بیست ویکم با کنترل نسبی دولت هاوایجاد رفاه نیم بند در بهداشت وآموزش وپرورش رایگان وگرفتن اندکی مالیات از افراد وشرکت های مولتی میلیاردر،این تناقض عظیم تاریخی راکه از پدرانشان فیودالیسم، بورژوازی ولیبرالیسم به ارث برده بودند راحل کند.درده های نیمه آخر قرن بیستم واوایل قرن بیست ویکم شاهد زایش فرزند دیگری ازاین سیستم های جهانی انباشت سرمایه هستیم، فرزند نوینی از دل نیولیبرالیسم زاده شده است که متأسفانه اکثر قریب به اتفاق تحلیل گران اقتصادی وسیاسی آن را نادیده میگیرند ودر بهترین حالت آن را فقط یکی ازابزارهای سیستم نیو لیبرالیسم میدانند نمی بینند که ازآن پدرپیرنیولیبرالیسم فرزندی زاده شده است که اگر دیروز ابزاری بیش نبودامروز به سن رشد رسیده است و وارث تجربه ای تاریخی و انباشت سرمایه غول آسا پدر وپدربزرگ شده است. این فرزند خلف، سیستم دیکتاتوری آلوگوریتم ـ مارکوداتا با انبوه اطلاعات مافوق بشری را بنا نهاده است اواز هیچ قانونی در هیچ کشور بخصوصی پیروی نمیکند، اگر دولت فرانسه به گوگل بگویدکه باید حداقل مالیاتی برای تعادل نظام پرداخت کند گوگل در پاسخ تهدید میکند که تمام شبکه اطلاعات رادر سراسر فرانسه قطع خواهد کرد وسپس دولت فرانسه وشخص ماکرون گرفتاربحران وتشنج میگردند.

اتحادیه اروپا اگر از اپل، فیس بوک و یا واتس اپ اندک مالیاتی برای تعادل و حفظ سرویس های خدماتی درخواست کند، با کمال قدرت سرباز میزنند. مگر دانایی قدرت نیست پس اطلاعات و دانایی مطلق قدرت مطلق به دنبال خواهدداشت، حکیم ما هم گفت ودر دبستان به ما آموختند توانا بود هرکه دانابود، پس چشم بر آموخته ها نبندیم وحد اقل نه یک تحلیلگر بلکه دانش آموز ساعی دبستانی باشیم وگوش به سالک ومعلم دهیم.

این فرزندخلف نئو لیبرالیسم با تکیه برسیستم اطلاعاتی مطلق از فرد فرد ما و مجموعه ما مردم جهان نظام دیکتاتوری نوینی بر پا نموده است وباسرعتی شگفت آور بر قدرتش افزوده گشته و دامنه آن از سیلیکون ولی تا روسیه،چین حتی هند گسترده شده است؛ با همان سرعتی که بر اطلاعاتش اضافه میشود انباشت ثروت وقدرت مطلقه و سیستم دیکتاتوریش نیز افزوده میگردد و چهره جهان رادگرگون کرده است. به زودی حتی در حیات ما پیران از 60 سال گذشته وهنوز در خواب غفلت مانده روباتهای کارگر، کلنل ها وسربازهای نیابتی اش را به اقصی نقاط جهان اعزام خواهد کرد ودیگر نگران لشگر نیابتی یا آن کشور نخواهد بود و اگر جنگ نیابتی با نادانان، تحمیق شدگان مذهبی گسترش یابد میتواند با نایبان روباتی «سربازان و کلنل های» به دقت برنامه ریزی شده پایان پذیرد. فرزند خلف نولیبرالیسم ـ سیستم دیکتاتوری مخوف جهانی در لحظه ای قادراست با قطع اینترنت،کارت اعتباری وخالی کردن اطلاعات تلفن همراه، فرد فرد ویا به صورت دسته جمعی ما را از صحنه زندگی حذف کند. دیکتاتور ی جدید جهانی روبنای سیاسی، احزاب و سیاستمداران خاص خود را تولید کرده به قدرت میرساند و با سیستم های دیکتاتوری دیگر اعم از کمونیست یا مذهبی خواه از نوع روسی یا مسلمان و یا یهودی، سازگاری وهمخوانی دارد. اگر دیروز پدرش یعنی سیستم نـيولیبرالیسم سیاستمدارانی چون تاچر و ریگان را لازم داشت او امروز با کنترل واطلاعات در شمال انگلستان، توانست کودن ترین سیاستمدارتاریخ آن کشور را با اکثریت مطلق به قدرت برساند و امر از زمان مارگارت تاچر بی سابقه بود، و فردا در دور دوم انتخابات آمریکا ـ اگر طبق میل او عمل کند ـ علیرغم همهً مخالفت های روشنفکران آمریکا آقای دونالد ترامپ را در عرصه قدرت نگهمیدارد. بسیار بدیهی است که همانند تمام سیستم های دیکتاتوری در تاریخ تکامل بشرهیچ سمبلی از آزادی را برنتابد . اروپای متمدن که با بیش از 200سال سابقه مبارزاتی علیرغم همه کسری ها و نارسایی هایش امروز هنوز متمدن ترین وانسانی ترین سیستم تاریخ بشر را داشته، باید تکه تکه و متلاشی شود. دیکتاتور جدید نیز تاب تحمل بدیهی ترین حقوق فردی راندارد مانند برابری انسان ها و آزادی وحتی حفظ محیط زیست را باور ندارد. طیقرن ها انباشت سرمایه هر سیستم بعداز سیستم، امروز مدعی تملک کهکشان ها وستارگان است و آنها را جایگاه خود میداند: به موشک های 57 تنی آقای "ماسک"و خصوصی کردن کرات دیگر در دولت آقای ترامپ باید توجه بیشترکرد. بدیهی است که ماهیت سیستم های دیکتاتوری قطبی (پولاریزه) کردن جوامع وجهان است، اختلاف فاحش توزیع ثروت، لشگر ناراضیان و گرسنگان را به حق خشمگین و به خیابان ها سرازیر میکند با این نگرش دیگر تفاوت چندانی میان جنبش جوانان در هنگ کنگ با جلیقه زردهای فرانسه وشاید گرسنگان ایران، عراق، لبنان و گوشه و کنار جهان حتی شیلی نمیتوان قایل شد، و این به هیچوجه به معنی انکار یا فراموش کردن شرایط اقتصادی، سیاسی وبه خصوص فرهنگی هر یک از این جوامع نیست و بدیهی است که هر پدیده تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجیست .

کوچک شدن جهان وسرعت روزافزون دیکتاتوری نوین جهانی(الگوریتم ماکروداتا) هر روز تأثیر عامل خارجی، با افزایش قدرتش بر روی پدیده های اجتماعی، در هر گوشه جهان زیاد تر میگردد.نگاه کوتاهی به رژیم های دیکتاتوری وقدرت احزاب راست افراطی در سراسر جهان با استفاده از ابزارو شبکه های اطلاعاتی وحمایت دیکتاتور نوین جهانی، وظایف تازه وسنگینی را بر دوش احزاب چپ در جهان ومحافل سیاسی وکانون های متعددروشنفکری در هر کشور میگذارد و شاید به این دلیل میهن ما هم از این قاعده مستثنی نباشد. بعداز جنبش های اخیر کارگری و معلمان به خصوص دانشجویان کانون ها واحزاب در داخل وخارج کشوربه بحث لیبرالیسم و نیو لیبرالیسم با تحلیل های متفاوت وگاه متضاد پرداخته اند . نویسنده این قلم نه تحلیلگر اقتصادی و نه متخصص مسایل سیاسی است بلکه سالهاست که در زمینه انرژی پاک و بازیافت و استفاده از آن درحمل و نقل تحقیق وتدریس میکنم لذا حل این معضل جهانی را به متخصصین و تحلیلگران میسپارم شاید میبایست این سه معضل پیش روی بشر را که اکثردانشمندان رشته های مختلف علمی در آن اتفاق نظر دارند مانیفست و مرکز توجه وایدیولوژی چپ قرارداد .به طور قطع دانشمند ارزنده جهان "استیون هاوکینگ" در آخرین اثر ارزشمندش که قبل از مرگ در سال 2018 تألیف کرد این سه معضل راطبقه بندی وبازگو کرده است:

1ـ خطری که محیط زیست وآینده کره زیبای زمین را تهدید میکند

2ـ خطر گسترش جنگهای نیابتی و روبوتی به جنگ اتمی زرادخانه هایی که هرروز بر تعدادشان اضافه میشود

3ـ آینده بشر در رابطه با هوش مصنوعی

  • شاید با قبول این سیستم دیکتاتوری عظیم جهانی اطلاعاتی {الگوریتم مارکوداتا} بتوان جهان را توضیح داد و به تحلیل های اقتصادی ـاجتماعی و سیاسی وتا حدی فرهنگی پرداخت.

 

فروهر -ع

دیدگاه‌ها

فروهر ,ع

 آقای تقی روزبه گزارش آکسفام را در روزنامه به پیش منعکس کرده اند که "یک در صد ثروتمندترین های جهان ثروتی معادل 7میلیارد نفر مردم جهان را در چنگ خود دارند .در یک دهه گذشته تعداد میلیاردرها در جهان دو برابر شده است." اکثر این ثروتمندان جدید سهامداران عمده آمازون،توییتر ،گوگل ومانند اینها هستند. رییس جمهور قدرتمند ترین کشور جهان از نظر نطامی برای اولین بار در تاریخ، پیامها ومواضع سیاسی خودرا از طریق توییتر اعلام میکند وهمین آقای دونالد ترامپ به سایر کشورهای جهان اعلام میکند که اگر مالیات  جزیی ازاین دسته شرکتها تقاصا کنند کارخانه های آنهارادر ایالات متحده تعطیل وتعرفه های سنگین گمرکی بر وارداتشان اعمال خواهد کرد. به نظر نگارنده آقای ترامپ به دنبال جلب حمایت این شرکت های اطلاعاتی آلگوریتم ماکروداتا در انتخابات نوامبر آمریکاست وکاملاٌازقدرت اطلاعاتی ،سرمایه وسیستم مارکتینگ غول آسای سرنوشت ساز آنها واقف است.اگر دیروز برای انباشت سرمایه اطلاعات باید به کالا ختم میشد آنطور که شما میگویید وبرای دیروز صحیح هم هست دوست من آقای بهرام  امروز اطلاعات از من وشما ومردم جهان خود تبدیل به کالاشده است.همانطور که میدانید دنیا به سرعت درحال تغییراست .به اعتقاد نگارنده احزاب چپ و اندیشمندان ومتفکران یا باید اندیشه وعلم واطلاعات خود را با این سرعت تطبیق داده یا همچنان در عقب ماندگیهای علمی وتیوریک درجا خواهیم زد،بدیهیست وقطعاٌ شماهم موافقید که دنیای امروز را نمیتوان با تیوریهای دیروز توضیح داد.

ی., 26.01.2020 - 19:56 پیوند ثابت
بهرام

نه اینکه حرف شماراقبول ندارم درست میفرماییدولی کلا تکنولوژی اینترنت سخت افزارش یک ماهواره وحداقل دورایانه باامکان دریافت ازماهواره میباشدکه تقریبا تمام کشورهای بزرگ سرمایه داری حتی روسیه وچین نیزدارا میباشندوسرمایه باهیچ کس شوخی نداردبه همانجامیرودکه سوددارد. و بازصدالبته که سرمایه ای که تکنولوژی منحصربه فرد یاقدرت بیشتری دارددستش بازتراست.اما به نظرمن کمی غلو شده است کما اینکه چون جی پی اس نقش مهمی هم درنظامی هم درترابری داردچین وروسیه وآمریکاهرکدام جی پی اس خودرادارند.ممکن است که درجستجوی سودیک روش ویا شراکتی باهم داشته باشندامابازهم شدیداجلوی انحصاررامیگیرندمضافا براینکه نهایتااینترنت حاوی اطلاعات است واطلاعات صرف بدون کالا معنی نداردپس بازهم کالا حرف اول رامیزندونکته دیگراینکه به نظرمن سرمایه هرچندبردیگرکشورهادست اندازی بکندحتی به وحشیانه ترین شکل نهایتابازبرمیگرددداخل مرزخودش وبه معنی دیگرذات سرمایه ملی است برخلاف پروسه بدست آوردن سودوهمین خیلی هارابه اشتباه می اندازد که سرمایه داری جهانی است .ممکن است ازیک نوع تئوری بهره کشی کشورهای سرمایه داری استفاده کننداماهیچ ارگانی ازسرمایه رانمی توان مشاهده کردکه صرفا جهانی به معنای انترناسیونال آن باشیم دست آخربازسودبه کشوروداخل مرزبرمیگردد.بله درست میفرماییدکه نهایت استفاده راازاینترنت برای بدست آوردن سودمیکننداماهمین متعددبودن کشورهای قدرتمندوذات ملی بودن امکان انحصاروبه التبع یکسوشدن رامی گیرد

س., 21.01.2020 - 19:25 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.