پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

بيانيه‌ی شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

یک‌شنبه, 10. نوامبر 2019 - 18:52

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم انتخابات نمایشی مجلس را به سود مردم می‌داند و از نیروها و جریان‌های سیاسی که از اعمال اراده‌ی آزادنه‌ی مردم دفاع می کنند، دعوت می‌کند به هر شکلی که می‌توانند صدای نه به این انتخابات نمایشی را پر طنین‌تر نمایند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد شوند.

بيانيه‌ی شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم انتخابات نمایشی مجلس را به سود مردم می‌داند و از نیروها و جریان‌های سیاسی که از اعمال اراده‌ی آزادنه‌ی مردم دفاع می کنند، دعوت می‌کند به هر شکلی که می‌توانند صدای نه به این انتخابات نمایشی را پر طنین‌تر نمایند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد شوند.

کم‌تر از ۴ ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. اين انتخابات نیز برای سران جمهوری اسلامی، از جايگاه ويژه ای برخوردار است. جمهوری اسلامی با مشکلات و بحران های همە جانبه، نارضايتی و اعتراضات گسترده‌ی مردم و فشارهای بين المللی روبرو است. حکومت طبق معمول، این بار هم، تمام کوشش خود را به کار خواهد گرفت تا گروه های هرچه بيشتری از جامعه را به پای صندوق های رای بکشاند، شرکت در انتخابات را به عنوان حمايت و رضایت مردم از خود به حساب آورده و به قدرت های جهانی، دولت های همسايه و اپوزيسيون وانمود کند که از حمايت مردم، از مشروعيت و مقبوليت برخوردار است. حکومت از چند ماه پيش برای انتخابات مجلس برنامه ريزی کرده‌است و علی خامنه ای و سپاه برای قبضه‌ی مجلس و رياست جمهوری خیز برداشته‌اند. بر سرکار آمدن دولت ترامپ، خروج از برجام ، اعمال تحريم های اقتصادی فلج کننده و ناتوانی دولت روحانی در حل مشکلات و بحران ها، فضا را برای تهاجم آن‌ها برای قبضه‌ی کامل قدرت فراهم آورده است.

موقعیت کنونی

خیزش دی ماه ۹۶ نقطه‌ی عطفی در روندهای سياسی کشور و تکوين بحران عمومی سیاسی بود. از آن زمان به بعد، بر دامنه‌ی بحران اقتصادی افزوده شده و سرخوردگی اکثريت مردم از جمهوری اسلامی و همراە با آن اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان، افزايش يافته است. جمهوری اسلامی قادر به حل مشکلات کشور و مهار بحران ها نيست. از سوی ديگر تشديد تحريم ها و پيشبرد سياست فشار حداکثری توسط دولت ترامپ، اقدامات جنگ افروزانه، کاهش تعهدات هسته ای توسط جمهوری اسلامی، به تداوم تنش بين دو دولت و تشدید فضای جنگی انجاميده است.

بحران اقتصادی، تحريم های فلج کننده، فساد حکومت، و سیاست‌های نئولیبرالی دولت، به بيکاری و فقر گسترده به‌ويژه در ميان کارگران، عموم مزدبگیران و تهی‌دستان جامعه، به تعميق شکاف طبقاتی، افت سطح زندگی لايه های ميانی جامعه و سرازیر شدن آن ها به سوی گروه های فقیرتر منجر گشته‌‌است. جمهوری اسلامی هم چنان به سياست های فاجعه بار خود ادامه می دهد و گشايشی در وضعيت  فلاکتبار کنونی ديده نمی شود. نااميدی از بهبود شرایط و همچنین روی آوردن مردم بە مبارزە و مخالفت با رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی در حال افزايش است. جوانان نااميد از آينده در پی خروج از کشور هستند. کشور ما در رديف اول فرار مغزها قرار دارد.

ارزيابی از انتخابات مجلس

امروز بر همگان آشکار ‌است که انتخابات در کشور ما غيردموکراتيک و مهندسی شده است و مجلس همواره زیر تیغ حکم حکومتی ولایت فقیه و حق وتوی شورای نگهبان قرار داشته و تصمیمات آن بارها غیر قابل اجرا ‌شده است. از این رو نیز شواهد و قرائن حاکی از آن است که اميد به کارساز بودن چنین انتخاباتی و تمايل به شرکت در آن در ميان مردم بە استثنای اقلیت کوچکی از طرفداران حکومت و بهره‌مندان از منافع اقتصادی و رانت های قدرت، وجود ندارد. گروه های وسيعی از جامعه دیگر به صندوق رای به عنوان امکان و ابزاری برای تامين مطالبات خود، دگرگونی و تغییر وضعيت سياسی کشور نگاه نمی کنند؛ رغبتی بە شرکت در انتخابات ندارند و تا مطمئن نشوند که انتخابات می‌تواند به تغيير وضعيت کنونی و تامين مطالبات آنان بيانجامد، در آن شرکت نمی‌کنند. انتخابات گذشته‌ به شرکت کنندگان در انتخابات نشان داد که رای مردم به تغيير وضعيت سياست  کشور و تامين مطالبات آن‌ها منجر نمی شود و مجلس با تهی‌شدن از حداقل کارکردهای خود و تمکین به تنزل جایگاه خود، به تابع زیر مجموعه‌های ولایت فقیه تقلیل یافته است.

اصلاح طلبان در دوره های قبلی در بسيج گروه هائی از جامعه برای شرکت در انتخابات نقش موثری داشتند، در هر سه انتخابات قبلی بە وعدەهای انتخاباتی شان پشت کردند و رأی مردم را برای مشروعيت بخشيدن به جمهوری اسلامی هزينه کردند. به‌همین خاطر بخش قابل توجهی از کسانی کە بە اصلاح طلبان رای می دادند، از آن‌ها رویگردان شده‌اند و دیگر اعتمادی بە وعدەها و کارآیی این نیروها ندارند.

هر چند هنوز حدود چهار ماه به انتخابات مجلس باقی مانده است، اما هیچ نشانه‌ی معنا داری برای اینکه بخش قابل توجهی از مردم به پای صندوق های رای بروند، وجود ندارد. عوامل موثر در رویگرادانی از انتخابات فرمایشی متعدد و قوی است و عوامل تاثيرگذار برای شرکت در انتخابات اندک و ضعيف. انگيزه برای شرکت در انتخابات در ميان مردم نسبت به انتخابات قبلی تضعيف شده است. تصمیم خامنەای و بیت رهبری برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر در انتخابات پیش‌رو، تمایل بە عدم شرکت در آن را در درون حکومت نیز تقویت کردە‌است.

سياست ما

از ديدگاه ما، تضمین بی قید و شرط حق کاندیدا شدن نمایندگان گروە های اجتماعی مختلف، تغییر قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی، پذیرش و تامین شرایط نظارت بی‌طرفانه بر روند انتخابات برای پیش‌گیری از تقلب و دستکاری در آراء مردم، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، از اساسی‌ترین وظایف و شروط حکومت‌ها در تامین آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی است. انتخابات آزاد يکی از قواعد اساسی یک نظام دموکراتيک است و مبارزه برای برگزاری آن وجهی از استراتژی سياسی ماست. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذيرش رای آزادانه‌ی مردم پای می فشاريم. برگزاری انتخابات آزاد مشروط به آزادی زندانیان سیاسی، مدنی و اتنیکی، تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، سندیکاهای کارگری، تشکل ها و انجمن های سیاسی و صنفی، آزادی مطبوعات، گردهمائی ها و مبادله‌ی آزادانه‌ی اطلاعات است.

تجربە‌ی چهل سالە‌ی کشور ما مؤید آن است کە شرایط حاکم بر انتخابات در جمهوری اسلامی سال بە سال غیردمکراتیک‌تر شدە‌است و امکان برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نه فقط محدودتر، بلکه با ادامه‌ی این روند غیر ممکن‌ شده است.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) شرایط انتخابات در کشور را فرصتی برای طرح برنامه‌ها و سیاست‌‌های خود، امکانی برای هماهنگی و همکاری نیروهای چپ، جمهوریخواه سکولار و دمکرات در جهت تامین شرایط برگزاری انتخابات آزاد، گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات می داند. از نظر ما راه برون رفت از وضعيت بحرانی کشور، نه شرکت در انتخابات نمايشی جمهوری اسلامی، بلکه تدارک برای برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس مؤسسان جهت تدوين قانون اساسی جديد است. باید به‌مثابه‌ی يک بازيگر فعال و تاثيرگذار، فرآيند انتخابات را به صحنه‌ی چالش با حکومت فراروياند؛ ناکارا بودن، غيردمکراتيک و نمايشی بودن انتخابات جمهوری اسلامی و ناتوانی مجلس برآمده از آن را آشکارتر کرد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم انتخابات نمایشی مجلس را به سود مردم می‌داند و از نیروها و جریان‌های سیاسی که از اعمال اراده‌ی آزادنه‌ی مردم دفاع می کنند، دعوت می‌کند به هر شکلی که می‌توانند صدای نه به این انتخابات نمایشی را پر طنین‌تر نمایند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد شوند.

 

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۹ ابان ۱۳۹۸ - ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

دیدگاه‌ها

صادق

شرکت درانتخابات به معنی تداوم وضع موجودوچشم نهادن براعتراضات مردم است .یک زمانی مردم اصلاح طلبی رادراین حکوت تجربه نکرده بودندولی اکنون حنای اصلاحات رنگ ندارد.اشباه فاحشی است هرتصمیمی برای گرم کردن تنورانتخابات کوچکترین بها دادن به این رژیم یعنی کشتاربیشتریعنی بدبختی بیشتر.فنرنارضایتی مردم کی درخواهدرفت نمی شودتاریخ تعیین کرد.ازیک حومت سیاه حتی انتظارخاکستری راهم نمی توان داشت .وهرچه اوضاع به همین منوال پیش برودجزتباهی چیزی عایدمردم نمی شود .

س., 12.11.2019 - 11:17 پیوند ثابت
فرخ

شکی نیست که در انتخابات مجلس گروه‌هایی از مردم دعوت به شرکت میکنند. گروه هایی از مردم هم به هر دلایل عمدتا محلی، پای صندوق های رای رفته و سعی می کنند کسی را به مجلس بفرستند که پارتی آنها در حکومت باشد و برایشان مدرسه و راه و درمانگاه بسازد. 
و این اقشار رای دهنده اتفاقا از گروه‌های فرودست و زحمتکش‌تر جامعه ما هستند. 
به نظرم یک بیانیه جامع و مسولانه باید هم با احزاب شرکت کننده و هم با اقشار شرکت کننده حرف بزند. منطق آنها را بفمد و اگر این منطق را قبول ندارد استدلال خود را توضیح دهد. 
من بیانیه حزب را خواندم و حرف مشصی در این ارتباط در آن نبود. البته شاید قرار است این توضیحات در اعلامیه های بعدی بیاید. آیا دلیلی داشته که قبل از آن استدلال ها رای نهایی چهار ماه قبل از انتخابات صادر شده؟

د., 11.11.2019 - 10:51 پیوند ثابت
ناشناس

با درود تجربه چند دهه انتخابات در ایران وواکنش منفی نسبت ان جز حاکمیت فعلی خریداری ندارد..عدم شرکت در انتخابات به معنای تثبیت حاکمیت وپذیرش شرایط موجود است.

ی., 10.11.2019 - 19:40 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.