رفتن به محتوای اصلی

تماس با ما

دیدگاه‌ها

مجید

جدایی کارمادی ازفکری
محسن حکیمی درکتاب دگردیسی کمونیسم مارکس دلیل طبقاتی شدن جوامع رابا فکت هایی ازمارکس جدایی کارمادی ازفکری میداند.وکارفکری رامختص طبقات بالادست یااستثمارگرمیداند.امااین تئوری اشکالاتی داردازقبیل اینکه آیا معلمان یا استادان دانشگاه ویا دانشمندان که فقط کارفکری میکنندهم جزو طبقه بورژوازی یا استثمارگرهستند؟آیادانش فیزیک کوانتم ویا اخترفیزیک مختص سرمایه داری است؟مثلا یک معلم یااستادفیزیک یا ریاضی وکلا علوم محض چگونه بابورژوازی پیوندمیخورند؟اول بایدبگویم که همه انسانها به لحاظ کاریدی یافکری یکدست نیستند.درزمینه کاریدی بعضی عضلانی تروبعضی نحیف ترویا درکاربخصوصی مانندخیاطی نه عضله بکارمی آیدونه نحیفی ،پس درکاریدی هم هرانسانی میتوانددرجای خودودرکارمشخصی مطلوب واقع شود.اما درکارفکری توانایی گسترده تراست مانندهوش بالا وپایین واستعدادبهتریاکمتر(فرق هوش واستعداداین است که هوش درتوانایی حل مسئله کاربردداردامااستعداددریک موردمشخص مانندریاضی یاادبیات ویاهنرمیتواندباشدودرمورداستعداداست که فرد عادی باپشتکارمیتواندهمان کارآدم مستعدرابکنداما درهوش چنین نیست).هرچندبیشترمردم دردسته معمولی قرارمیگیرند.این ازدامنه شکل کارایی انسانها که به هیچ وجه یکدست ویا یکسان نیست.اما برای نکته ای که حکیمی واگرمارکس هم گفته باشدشامل اوهم میشوداین است که این تقسیم کارفکری ویدی نیست که باعث طبقات اجتماعی میشودبلکه تصاحب وسایل تولیدوتصاحب تفکریا ایده ای است که به آن طبقه استثمارگرسودمیرساند.چه مالکیت خصوصی وچه ایده یا فکری راکه به افزایش تولیدوسودمربوط میشودراتصاحب میکند.اینکه انسان برای کنش باطبیعت ازهمان ابتداازپراکسیس یااتحادکارفکری ویدی مشکلاتش راحل میکردوهرانسانی مجبوربه این کاراست حتا درهمین زمان حال دلیل بررفتن به جبهه سرمایه نیست،که این موضوع راحکیمی نیزقبول دارد،امااین تاکیدحکیمی برجدایی کارفکری ازیدی نسبی است نه مطلق .بنابراین یک انسان ازطبقه کارگرهم میتواندمخترع باشدویادرعلوم پیشترقتی راحاصل کنداما تااین اختراع یا اکتشاف برای طبقه بالا که درزمان مابورژوازی میشودسودنداشته باشدبه آن نگاه هم نمیکند.اما هم معلم وهم دبیروهم استاددانشگاه داریم که کارفکری میکندوهیچ ربطی به بورژوازی نداردکه هیچ بلکه جزوطبقه کارگرهم محسوب میشود.وازهمین جااست که یک متفکرطبقه کارگرمیتواندازخودطبقه کارگرباشد(که این درهیچ کجای کتاب دیده نمیشود)ونه لزوما بورژوازی واما چرامتفکرین مدافع طبقه کارگرازطبقه متوسط وبورژوازی کم نیستند که اکثرا ازآنها هستند.فقط به این دلیل است که طبقه کارگرازانسانیت دفاع میکند(همان موردی که مارکس آنرانهایت اندیشه طبقه کارگرمیداند)جهانی خالی ازستم رابرای همه انسانها میخواهدونه فقط برای خودش .وبه همین دلیل ساده تمام انسانهایی که به نوع انسان وانسانیت احترام میگذارندجذب اندیشه های طبقه کارگرمیشوند.ونکته دیگراینکه این جدایی کارفکری ازیدی فقط درپروپاگاندای سرمایه داری عمل میکندونه برای خودش ،زیراهیچ عمل یاپیشترفتی درسرمایه داری بدون همین پراکسیس نمیتوانداتفاق بیافتد.همین رایانه یا موبایل دلیل اتحادکاریدی وفکری سرمایه است.اما درمقابل تبلیغ دین درتمام جوامع غربی(هیئت سینه زنی هم درآلمان است هم درانگلستان وهم آمریکا) یا قانون منع سقط جنین ،نه آنکه دلش به حال جنین سوخته است بلکه ازموضع دینی آنرامطرح میکند.سرمایه اگربه جنین میخواست بها بدهداول به پدرومادروجوانان بها میداد.اینکه خاورمیانه رادینی میخواهدوداعش ،القاعده،طالبان وهزارگروه دینی سربرمی آورندبرای برگرداندن تاریخ این منطقه به هزارسال قبل است وصدالبته که زمینه تفکردینی دراین منطقه فراوان است مانندمردمی که به حماس رای دادندمانندمردم ایران درپنجاه وهفت ،درعراق ،افانستان،ترکیه وکلا خاورمیانه.پس کارفکری صرفا به معنای زیستن درطبقه استثمارگرنیست بلکه طبقه استثمارگرازتصاحب کارفکری مانندابزارتولیدبهره میبرد(آن کارفکری که برایش سوددارد)وازمتافیزیک کمال بهره برداری رابرای انقیادجوامع میکند.

چ., 29.11.2023 - 18:43 پیوند ثابت
مجید

یک برگه بنام آموزش بایددرسایت اضافه شود.اگرخواهان ارتباط ارگانیک بامردم هستیم بایستی به مشکلات عمده واکنون مردم پاسخ درست وعلمی رابدهیم .مثلا ریزگردها ،یا محافظت ازخود درزمان کرونا که البته وقت آن گذشته است یاسندیکاواتحادیه چه نقشی دارندوچگونه کارگران میتوانندازآن بهره ببرندویا محافظت ازویروس برای دستگاهشان ،وهرمسئله اس که هم اکنون مردم درگیرآن هستندوبازهم مثال سیل وزلزله ،رساندن آگاهی مردم راازفریب دشمنانش دورمیکند.هرچه مردم آگاه ترباشندامکان گسترش رفاه بیشتراست.وبازمثال چراسلطنت نمیتوانددرایران دموکراسی بیاوردوهزاران آموزش سیاسی فرهنگی ،اجتماعی درهمه زمینه ها فرقش باآموزش کلاسیک آنست که مشکلات اکنون جامعه رانشان وراه حلش رامیگوید.اینگونه ارتباط ارگانیکی بامردم برقرارمیشود.حتا مقاالات تئوریک هم دردسته آموزش جای میگیردوآنقدروسیع است که ممکن است خودبرگه آموزش به دسته های مثلا کارگری ،محیط زیست،بهداشت و...تقسیم شود.اما همینکه هرکس برای اولین بارآنرابخواندمیفهمدکه هرمشکل روزمره اش رادراین سایت میتواندبخواندوراه حلی بیابد.حرف زیاداست ولی امیدوارم مسئله راروشن کرده باشم.باسپاس

س., 12.09.2023 - 13:02 پیوند ثابت
سیامک سلطانی

In reply to by آریا

دوست ارجمند آریا: با درود. لطفاً درخواست عضویت و نیز امکان تماس را به آدرس ایمیل سایت ارسال کنید تا مسئولان حزب بتوانند با شما تماس گرفته و به درخواست شما رسیدگی کنند. با احترام.

 

چ., 03.05.2023 - 22:48 پیوند ثابت
ghazal maboudi

منابع مالی خیزش مردمی

سما بابایی مدیر روابط عمومی آکادمی پورن آذری ضمن اعلام برائت از نظام فاسد آخوندی، با افتخار اذعان داشت در جهت پشتیبانی از خیزش مردمی بر علیه جمهوری اسلامی، این موسسه فرهنگی کلیه عواید دلاری حاصل از واگذاری حق پخش کنسرت های آلمان، انگلیس، فرانسه و سوئد دو سال گذشته خود به همراه سحر محمدی بروجردی به شبکه های فارسی زبان اینترناسیونال و بی بی سی و صدای آمریکا را به علاوه درآمد یک صد میلیارد تومانی تابستان سال گذشته کنسرت نمایش سی در تهران را از طریق نمایندگان اروپایی و آمریکایی خود خانم ها کیانا موبرگ و غزل معبودی به بانیان منشور مهسا پیشکش نموده تا زیر نظر مستقیم شاهزاده رضا پهلوی صرف هزینه های این کارزار جهانی و نجات ایران از نحوست اشرار حاکم گردد.

بر اساس این اطلاعیه، آکادمی پورن آذری کلیپ جدید قفل زندان بشکنم را نیز به مبارزان دربند و اسیران سیاهچالهای حکومت سرکوبگر و بچه کش تقدیم نموده است.

#زن_زندگی_آزادی
#مرگ_بر_جمهوری_اسلامی
#میریم_تا_سرنگونی
#بیزارم_از_دین_شما
#نفرین_به_آیین_شما

@tamourespournazeri
@sahar_mohammadi1367
@daria.hamrah

اجراهای ویژه و اختصاصی صدای آمریکا از سحر محمدی بروجردی

کنسرت سحر محمدی بروجردی با مهیار طریحی و شهاب پارنج در کاباره ریکس سوئد

کنسرت افسانه، سهراب پورناظری و سحر محمدی بروجردی - برلین آلمان

سحر محمدی بروجردی، سهراب پورناظری - کنسرت سالن Queens Elizabeth لندن

سحر محمدی بروجردی و نوازنده ارمنی Haïg Sarikouyoumdjian در پاریس

ش., 01.04.2023 - 13:33 پیوند ثابت
م. چاوش

دوستان به عنوان یکی از همدلان جنبش فدائی از داخل کشور عرض می کنم که زمان را دریابید، باور کنید این حرف دل بسیاری از یاران قدیمی داخل میهنه، جناب کریمی گرامی زمان برای همپوشانی طبیعی نقطه ها و دایره ها و مربع ها نداریم باید خطوط رو کمرنگ تر و سایه ها رو وسیع تر کرد، شاید دیگه هرگز چنین موقعیت مناسبی در داخل و در سطح جهانی برای گذر از دوران نفرین شده فعلی پیش نیاد، باید قدر لحظه خطیر و حساس کنونی رو بدونیم، یقین دارم که اگر برای همگرایی و همکاری حداکثری تمام نحله های دموکراسی خواه در این روزهای سرنوشت ساز بیش از این تعلل کنیم تاریخ قضاوت خوبی در مورد ما نخواهد داشت.
پاینده باشید

ی., 25.12.2022 - 02:48 پیوند ثابت
Behzad

سوالی که برای من مطرح است این است که چرا هنوز در صفحه هواداران حزب چپ در FB کسانی بدون شرم و بدون اینکه به آنان تذکری داده شود از مواضع این حکومت دفاع کرده و معترضان را به شدیدترین نحو انتقاد میکنند

ی., 06.11.2022 - 12:14 پیوند ثابت
وحید

سلام خدمت شما به ابراهیم رئیسی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نباید ویزا داده شود و اگر هم موفق شد حضوری در نیویورک باشد باید توسط پلیس اینترپل دستگیر شود رئیسی جلاد بسیاری از جوانان ایران زمین را اعدام کرده است و باید در دادگاه بین المللی و با خامنه ای و سایر جنایتکاران جمهوری اسلامی محاکمه شوند و همچنین باید از گزینه نظامی برای براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده شود مرگ بر خامنه ای و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی

ی., 18.09.2022 - 02:07 پیوند ثابت
حسین

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما رژیم منحوس جمهوری اسلامی نه تنها دشمن مردم ایران است بلکه دشمن آمریکا اسرائیل و انگلیس است بسیجیان و مزدوران سپاه پاسداران در بسیاری از تظاهراتهای رژیم در خیابان علاوه برشعار مرگ بر امریکا و اسرائیل شعار مرگ برانگلیس هم سر داده اند انها با همه کشورهای اروپایی و بویژه امریکا و اسرائیل سرجنگ و ستیز دارند ارزوی خامنه ای اینست که برای همیشه اسرائیل را نابود کند خامنه ای و سپاه پاسداران قسم خورده اند اسرائیل را برای همیشه از صفحه روزگار محو کنند کار این رژیم از تحریمهای فلج کننده گذشته و باید امریکا و اسرائیل از گزینه نظامی و جنگ با این رژیم استفاده کنند مردم ایران برای براندازی این رژیم به کمک و پشتیبانی ارتش آمریکا و اسرائیل نیاز دارند اگر این رژیم سرنگون نشود روز به روز خطرناک تر و گستاخ تر خواهد شد امید خامنه ای برای بقای خودش و حکومتش ساخت بمب هسته ای و موشکهای بالستیک است امریکا و اسرائیل باید هرچه سریعتر تاسیسات خطرناک هسته ای و موشکی این رژیم را نابود کنند

س., 13.09.2022 - 00:26 پیوند ثابت
نامه دکتر مهرا…

جناب آقای رستم قاسمی
وزیر مسکن و شهرسازی دولت سیزدهم
باسلام
این نامه ای ست برای ثبت در تاریخ ایران زمین و برای نسل های حاضر و آیندگان ، که به شما نوشته ام ، و دوست دارم خودتان بااحساس عمیق ، آن را بخوانید و با توجه به شناختی که از میزان سواد شما دارم ، تاکید می کنم چنانچه نتوانستید ژرفا و عمق این مکاتبه را درک کنید ، به یکی از عالمان و اساتید مراجعه نمائید تا منظور من و همه ی دلسوزان این خاک را به شما بفهماند که جنابعالی با چه توانی بر جایگاهی تکیه زده اید که چیزی جز زیانِ مستمر و ضربات سهمگین بر پیکر نحیف ایران زمین حاصل کارتان نبوده و نیست و نخواهد بود
آری !
وقتی نوع دفاع عجیب جنابعالی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ اول شهریور ۱۴۰۰ شنیدم که خود را در مراسم پیشنهاد وزیران به مجلس ، مکرر و به اشتباه ، بجای وزیر مسکن ، خود را وزیر پشنهادی نفت فریاد می زدید و نیز اولین حضور شما را به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی به تاریخ هشتم شهریور ۱۴۰۰ ، در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی دیدم ، و سخنان پریشان و بدون مبنای علمی تان را با کمال دقت استماع کردم تا ببینم چه کسی می خواهد وزیر مسکن و شهرسازی کشورم ایران شود ، به حال خودم و هموطنان عزیز و مظلومم اندوهناک شدم و گریه کردم
بنده فعلا کاری ندارم دلیل بازداشت قاسم مکارم ، مشاور و بازرس ویژه شما در وزارت مسکن و راه و شهر سازی توسط ماموران وزارت اطلاعات ، که در سر قراری معین برای دریافت رشوه به صورت میلیاردها یورو ترتیب داده بود و او دستگیر کرده اند ، چه بوده و چه خواهد بود
و بنده فعلا کاری ندارم که در دو ماه وزارت نفت جنابعالی ( از مرداد سال ۱۳۹۰ به مدت دو سال ) چگونه و با چه اهدافی میلیاردها دلار را از جیب این ملت مظلوم در آوردید و به خارج از کشور انتقال دادید و در بانک های خارجی سپرده کردید و هرگز به کشور برنگشت و نخواهد گشت و بنابر سخنان کارشناسان مطّلعِ ، قرار هم نیست برگردد !
و بنده کاری ندارم که با چه هدفی و بر چه اساسی ، در آن مقطع که بدون تخصص ، سکان دار وزارت نفت بودید ، مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی این کشور را بدست شخصی معلوم الحال بنام بابک زنجانی و فرزندتان مرتضی قاسمی سپردید تا ضرباتی مهلک و تاریخی را بر صنعت نفت کشور و اقتصاد کلان این مملکت وارد کند !
و بنده کاری ندارم که چرا دکل نفتی 78 میلیون دلاری فورچونا و به آن عظمت را چرا گم کردید و هرگز پیدا نشد و نخواهد شد !
بنده کاری ندارم که هیچ تخصصی نه در نفت و نه در مسکن و نه در امور کلان این مملکت ندارید
اما و فقط منظور از این نامه ام به شما این است که برای تداعی در تاریخ می خواهم بگویم که بدانید نامتان در تاریخ ایران به بدترین شکل لحاظ خواهد شد و نفرین هشتاد میلیون ایرانی ، شما را تعقیب خواهد کرد
چرا ؟
چون شما فاقد صلاحیت علمی متناسب با منصبی که با شگردهای مختلف تصاحب کرده اید ، بوده و استمرار تخلفات سهوی و عمدی شما ، کشتی بزرگ این کشور را در بخش نفت و مسکن و شهرسازی به زورقی شکسته تبدیل کرده و با تاسف فراوان این زورق را هم به گِل نشانده اید ! که تحقیقا و اساسا و بالواقع از اندیشه های بلند و آگاهی و علم و دانش ، به دور هستید ، و همین باعث گردیده تا با ایجاد رانت های مختلف برای متملّقان و چاپلوسان ، که خودتان زائیده ی آن هستید ، این گودال عمیق را به نفع عدّه ای نان به نرخ روزخورها ، آماده و پردازش کنید !

والسلام
دکتر مهران اشکان
12 شهریور 1401

د., 05.09.2022 - 19:15 پیوند ثابت
سعید

چپ نو باید راه حل نو هم داشته باشد چرا که راه حل های قدیم جوابگونیست. به نظر من در هرمشکل و بغرنج جامعه، چپ نو باید یک راه حل با ابزار نیروی کارانسانی و تکنولوژی و معطوف به انسان تاریخی ارئه دهد. یعنی راه حل نمیتواندمشکل الان انسان راحل کند ولی برای آینده همین انسان مشکل آفرین باشد ازقبیل تاراج منابع ومعادن . مشکل انسان کنونی را حل میکند ولی آیندگان را به کویر میرساند. پس چپ نو بایدبرای هر معضل کنونی ضمن شناسایی مشکل و طرح آن درجامعه راه حل را نیز باهمان دیدگاه طرح شده دربالا ارائه کند. یا در قدرت است که خود انجام میدهد، یا تاثیرمیگذارد و یا صرفا مطرح میکندچون در آن مقطع خاص مثلا امکان تاثیرهم نیست ولی درمتن تاریخ سرافراز است،که چپ نو یعنی همان .

چ., 17.08.2022 - 21:47 پیوند ثابت
مجید

باسلام.خیلی جاها نظردادم که بعدکه کتاب سیرگفتمانی ماراخواندم دیدم آن نظراتم اشتباه بود.کاش این کتاب خیلی زودتردربه پیش نشرمیافت.بااین همه نظرات دیگرم رامیگویم تاببینم درست وغلطش کجا آشکارمیشود.به نظرمن هم سرمایه داری لیبرال وهم نئولیبرال وهم گلوبال وجوددارندامابه این معنا نیست که کشورمامانندمالزی یاسنگاپورویاویتنام بتواندازآن استفاده کند.انواع سرمایه داری به جایی میرودکه بتواندسودکند.کشوری مانندایران باتوجه به اینکه دارای منابع ومعادن طبیعی است این نئولیبرالیسم است که به آن توجه نشان میدهدنه گلوبالیسم .حتی درقراردادبیستو پنج ساله باچین هم تمامانئولیبرالیستی است.مشکل ما درجداکردن انواع سرمایه داری است همه رایا نئولیبرلیسم می بینیم ماننداستادزرافشان یاگلوبالیسم مانندرفیق فتاپور.همه انواع سرمایه داری وجوددارددرشرایط اختیارتام حکومت ایران (فرق نمیکندچه حکومتی باشد)بسته به این است که باکدام سرمایه واردتبادل اقتصادی شود.وطبعا نئولیبرالیسم هارترازآنست که به بقیه اجازه مشارکت بدهد.سرمایه داری درجهان بسته به جغرافیا،تکنولوژی،نیروی کارهرکشورشکل خاص خودرامیگیردودرمقابل چپ دریک کشورسوسیال دموکراسی خوب کارمیکندودرکشوردیگری سوسیالیست های دموکرات ودرکشوری دیگرحتی ممکن است چپ دست به اسلحه ببرد.که البته این آخری هزاراماواگردارد.تا اینجا که من دیدم فقط چپها نئولیبرالیسم رامی بینند.امالیبرالیسم هم وجودداردوجالب اینکه این انواع منافع یکسان ندارندکه هیچ گاه منافع متضادهم دارند.مثلا نئولبیرالیسم هرکجا جنگی راه می اندازدمنافع لیبرالیسم خودش راهم نابودمیکند.یاگلوبالیسم هم میتواندبالیبرلیسم درتضادباشدهم بانئولیبرالیسم.این هنرچپ است که چگونه ازاین وضعیت به نفع خوداستفاده کند.چیزی که حکومت مداران مالزی وویتنام وحتی چین متوجه شدندولی درچپ ایران هنورهمه بایک چوب رانده میشوند.بحث برای روشن شدن بسیارگسترده است امیدکه جایی برای مطرح شدن باشد.

ش., 28.05.2022 - 19:30 پیوند ثابت
محمد حسین

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است و این رژیم خیلی سریع به پایان خودش نزدیک شده است تحریمها علیه رژیم موثر بوده است و باعث شده که انها پول کمتری برای تروریستهای حماس حشد الشعبی حزب الله لبنان حوثی های یمن بفرستند تحریمهای بیشتر باعث نابود شدن سریعتر رژیم خواهد شد در جامعه ایران دو عامل گرانی کالاها و بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی باعث افزایش خشم مردم و جوانان ایران شده است و انها برای شورش و قیام سراسری آماده هستند و خامنه ای باید بداند که روزی مردم ایران او و سایر جنایتکاران را در گودالی خیلی عمیق با بنزین به اتش خواهند کشید و سرنوشت شومی در انتظار خامنه ای است

ش., 07.05.2022 - 00:28 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.